Stappen verbouwing Dorpskerk Stappen verbouwing Dorpskerk
Het proces om te komen tot een vernieuwd kerkgebouw dat voldoet aan de eisen van de huidige en komende tijd, is de laatste maanden zowel voor en achter de schermen doorgegaan. Nadat de gemeente uitgebreid  gehoord is (o.a. op een goed bezochte gemeenteavond) heeft de kerkenraad op 18 november 2015 een definitief besluit genomen.

Dit besluit is, samen met het Programma van Eisen en model 2 uit het voorlopig ontwerp van Van Hoogevest Architecten (VHA) voor deze architect de basis om een definitief ontwerp (D.O.)  te maken. Hierbij is kennis en inbreng van gemeenteleden onmisbaar. In de vorige Kerkklok en in de Weekbrief heeft de kerkenraad dan ook de oproep gedaan aan leden om zich aan te melden. Daar is volop gebruik van gemaakt.
De volgende commissies zullen aan de gang gaan:
 • Commissie geldwerving
 • Commissie communicatie
 • Commissie definitief ontwerp (CDO)
 • Klankbordgroep met mensen die als klankbord  voor bepaalde deelthema’s gaan fungeren. Denk bijvoorbeeld aan inrichting, akoestiek, duurzaamheid, techniek, mobiliteit, kinderen, beperkingen etc. 
   
Vervolgstappen
 1. Instellen van de commissies door de Kerkenraad  in januari 2016. De namen van leden van  deze commissies zullen in een volgende Kerkklok worden gepubliceerd.
 2. De commissies krijgen elk een concrete opdracht van de kerkenraad en komen voor de eerste keer bij elkaar. Planning: eind januari/begin februari 2016.
 3. Architect (VHA) maakt een offerte voor werkzaamheden  om te komen tot een D.O. en kostenraming van de realisatiekosten. Planning: eind januari 2016 goedkeuring door het College van Kerkrentmeesters (CvK), waarna de  volgende stappen kunnen beginnen.
 4. Architect maakt een concept definitief ontwerp na overleg met de commissie Definitief Ontwerp en met de gemeentelijke Welstands- en Monumentencommissie.
 5. De leden van de Klankbordgroep worden geraadpleegd voor  hun eigen deelgebied  over het Definitief Ontwerp.
 6. Architect maakt een Definitief Ontwerp en bijgestelde kostenraming van de realisatiekosten.
 7. Akkoord op definitieve kostenraming/begroting door kerkrentmeesters.
 8. Vaststellen van het Definitief Ontwerp door de Kerkenraad.
 9. Presentatie van het definitief ontwerp aan gemeente.
Planning:  de stappen 4 t/m 9 zullen naar schatting minimaal een half jaar in beslag nemen.
 
Verdere uitwerking, bestaande uit de volgende vervolgfasen:
 • Aanvraag voor de omgevingsvergunning door de architect.  
 • Het maken van het bestek, de bestektekeningen en overige bijlagen door de architect.
 • De mensen van de Klankbordgroep geven hun reactie  op het bestek en de bestektekeningen op hun eigen deelgebied indien van toepassing
 • Het accorderen van bestek en bestektekeningen door het Moderamen Kerkenraad.
 • Uitzetten aanbesteding voor de uitvoering (en parallel daaraan vergunningen aanvragen)
 • Het kiezen van een partij bij de aanbesteding door het moderamen en kerkrentmeesters
Uitvoering
De Kerkenraad zal u vanaf nu in elke Kerkklok op de hoogte houden van de voortgang van al deze stappen.
terug