Weekbrief zondag 14 juni 2020


Deze maand proberen we om de orde van dienst niet te printen, maar deze te volgen via de beeldschermen. Om toch de gang door de dienst te kunnen nalezen, staat een overzicht van de kerkdienst op de achterkant van de weekbrief. Deze is daarom compacter dan u gewend bent.
 

Uit de gemeente

 • Tijdens mijn ziek zijn kreeg ik zo’n heel lief geschreven kaart van mevrouw de Zwart die mij helemaal opbeurde! Ook kreeg ik van onze kerk een prachtig boeket bloemen met een mooi zelf gemaakt kaartje van de 11-jarige Lucas met daarop vermeld “STA STERK”. Daarna ontving van een lieve dame een “gezellige groet” met beterschap en herstel en de Liefde van God. Ik kon haar niet terugschrijven omdat haar adres niet op de kaart stond, maar nogmaals hartelijk dank! H.W.W. Plantjé).
 • Hartelijk dank voor het prachtige boeket met een mooi kaartje van Christopher, dat ik afgelopen zondag vanuit de kerk mocht ontvangen. Ik ben er erg blij mee. Gerrit Mol

Dienst zondag 14 juni

Matteüs 9: 35 - 10:15 ‘De uitzending van de twaalf’.
De leerlingen worden erop uitgestuurd. Wat Jezus heeft voorgedaan mogen ze nu zelf in de praktijk brengen. Maar Jezus geeft hen wel allerlei restricties mee. Is de opdracht dan nog wel te doen? En als we deze tekst op onszelf betrekken, wat wordt er dan van ons verwacht? En wat zijn de restricties die voor ons gelden?
Voorganger is ds. Bert Boter.

Collecte
De collecte is bestemd voor de kerkelijke contactcommissie, o.a. voor de wekelijkse bloemengroet, het bezoeken van oudere en zieke gemeenteleden. Graag uw gift overmaken op rekeningnr. NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Contactcommissie”.

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor de rol van kerkelijke gemeenten in dorpen. Zij vervullen een cruciale rol in het bij elkaar houden van de gehele dorpsgemeenschap, juist ook in deze periode van de coronacrisis. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als gemeente?’ maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’
 

Actuele berichten

Kerkdiensten nu ook te volgen via Youtube
Iedereen die in de afgelopen weken heeft geprobeerd de kerkdiensten live mee te maken via kerkomroep.nl, heeft wel gemerkt dat dit meestal niet helemaal probleemloos ging. Doordat de site van kerkomroep vaak overbelast was, werden de diensten vaak met haperingen doorgegeven, of soms lukte het helemaal niet om 'live' mee te kijken.
In de afgelopen weken hebben we heel wat moeite moeten doen en allerlei technische tegenslagen moeten overwinnen om te zorgen dat er naast kerkomroep.nl ook een andere mogelijkheid was en dat is nu eindelijk gelukt. We kunnen de kerkdiensten nu ook live en storingsvrij uitzenden via youtube. De link naar de live-uitzending kunt u vinden op de website www.dorpskerkvoorschoten.nl bij de informatie over de kerkdienst van de betreffende zondag.
De multimediagroep van de Dorpskerk
Ronald Koek, Ap Hoogendoorn en Ruben Weijdema

Collectebonnen
Naast bankoverschrijvingen is er nu ook een proces ingevoerd om met collectebonnen aan collectedoelen te geven. U kunt enveloppen met collectebonnen inleveren bij de penningmeester van de diaconie, de heer R. Gerrits, Hofvliet 49 of bij diaken P. Vos, Het Wedde 2. Vermeld op de enveloppe s.v.p. het doel van de collecte.

Kerkklok, deadline kopij.
Woensdag 17 juni 12.00 uur is de deadline voor het aanleveren van kopij voor de Kerkklok. Let op: dit is een dubbelnummer voor juli en augustus!

Laatste oproep: Spullen ophalen in de grote zaal van de Werf (Kruispunt)
Op 13 juni a.s. is er de laatste gelegenheid om spullen uit te zoeken en mee te nemen. De sleutels van het Kruispunt worden eind juni/begin juli overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Er is al veel opgeruimd en er zijn nog spullen te geef, zoals diaprojectors en -schermen, een computer, een kinderbox, een tafelvoetbalspel, glazen en vazen, oude bijbeltjes en boeken etc . Zaterdag 13 juni van 11.00 tot 15.00 uur kunt u iets meenemen. Gratis of met een gift, die in een bus kan worden gedaan of deze kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer: NL96 INGB 0000 0817 12 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Voorschoten. U kunt dan ook een laatste blik werpen op de tentoonstelling. Er is een looproute en we houden 1,5 meter afstand.
Met een hartelijke groet, Jaap Maan (06-53300084).

Vakantie.
Ds. Anki Peper heeft vakantie van 6 t/m 21 juni. U kunt terecht bij ds. Bert Boter en ds. Willem de Boer.
 

Belangrijke adressen

 

 

Overzicht orde van de dienst van 14 juni

 
 • Orgelspel en welkom
 • Stilte, bemoediging en groet
 • Drempelgebed
 • Psalm 100
 • Kyriëgebed, na de zin ‘…zo bidden wij’ spreken wij met elkaar:   Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
 • Glorialied 273: 1, 2 en 3
 • Gesprek met de kinderen
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing uit Matteüs 9:3510:15
 • Lied 816: 1, 3 en 4 door het kwartet, 2 gesproken door allen.
 • Overweging
 • Orgelspel
 • Geloofsbelijdenis in wisselspraak
 • Het kwartet zingt ‘Who knows where we are going’
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader. Na de zin ‘…zo bidden wij’ spreken wij met elkaar: Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!
 • Mededelingen
 • Slotlied 969
 • Zending en zegen