ANBI gemeente ANBI gemeente
ANBI- ontwikkelingen in het kader van transparantie en toezicht.
De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) zijn “algemeen nut beogende instellingen” (ANBI). Dit is vastgelegd in een zgn. groepsbeschikking ANBI.

Belangrijkste voordeel van deze “ANBI-status” is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting.
Giften, bijv. in het kader van de actie Kerkbalans, kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn. giftenaftrek in aanmerking komen bij de inkomstenbelasting.

Tegenover deze voordelen staat dat moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Hiertoe behoren ook nieuwe eisen t.a.v. transparantie en toezicht. Via een internetsite dient een aantal gegevens beschikbaar te zijn over: bestuurssamenstelling, hoofdlijnen van beleid, activiteiten, financiën en beloningsbeleid.

Iedere kerkelijke gemeente en iedere diaconie van die gemeente dient op internet een aantal gegevens te publiceren op een specifieke internetpagina.
Dit alles moet uiterlijk op 31 december 2015 gereed zijn.
Voor onze kerk betekent dit dat de gegevens te vinden zijn op de website van de Protestantse Gemeente te Voorschoten. Het adres van deze website is: https://www.dorpskerkvoorschoten.nl/


Hieronder volgt het FORMAT, toegepast op de Protestantse Gemeente te Voorschoten,  voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland,  zoals dat is opgesteld door de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
lees meer »
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
lees meer »
 
Verkorte publicatie jaarrekening PGV 2019 Verkorte publicatie jaarrekening PGV 2019
Hier vindt u de verkorte publicatie jaarrekening 2019 van de Protestantse Gemeente te Voorschoten.
 
 
Verkorte publicatie jaarrekening 2019 Diaconie Verkorte publicatie jaarrekening 2019 Diaconie
Hier vindt u de verkorte publicatie jaarrekening 2019 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorschoten.
 
Verkort overzicht van de begroting 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorschoten Verkort overzicht van de begroting 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorschoten
Verkort overzicht van de begroting 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorschoten
De begroting 2018 van de diaconie is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 2016 en de verwachte cijfers van 2017. Ook voor 2018 verwachten we lagere collecte opbrengsten en lagere rente opbrengsten. De huuropbrengsten zullen voor 2018 ook licht stijging.
lees meer »
 
Meerjarenbegroting diaconie PGVoorschoten 2016 - 2018 Meerjarenbegroting diaconie PGVoorschoten 2016 - 2018
Hier vindt u de meerjarenbegroting 2016-2018 van de Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten.
 
Exploitatierekening 2018 diaconie Exploitatierekening 2018 diaconie
Verkort overzicht van de exploitatierekening 2018 van de Diaconie Protestantse Gemeente Voorschoten.