Verkort verslag Vergadering Kerkenraad (KR07), 23 oktober 2018. Verkort verslag Vergadering Kerkenraad (KR07), 23 oktober 2018.

De vergaderingen van de kerkenraad hebben sinds de zomer een iets andere opzet. Voortaan worden de onderwerpen onderverdeeld in twee vaste categorieën. In het eerste onderdeel ‘Van hart tot hart’ wordt besproken hoe het gaat met het pastoraat/de gemeente, de pastores, de wereld/de diaconie, muziek, Vorming & Toerusting. Het tweede onderdeel gaat over ‘Ondersteunende processen/de organisatie’: het College van Kerkrentmeesters, de gebouwen (w.o. de status van DNDK en de bouwcommissie), de Jeugdraad, de diaconie. Daarnaast zijn er de overige onderwerpen die per keer kunnen verschillen.

Zo werd in de oktobervergadering bij het onderdeel ‘jeugdpastoraat’ de ‘chocoladegroet’ besproken, een idee van het kernteam Jeugd om kinderen of jongeren die wat extra aandacht nodig hebben, een kaart en chocola te bezorgen (zoals de bloemengroet). Verder werden ideeën uitgewisseld over de invulling van de adventsperiode. Er zullen verschillende initiatieven uitgewerkt worden met een groep vrijwilligers; hierover zal meer in de Weekbrieven gepubliceerd worden.
Bij ‘ondersteunende processen sprak de kerkenraad uitgebreid over een tijdelijke invulling van de vacature voor de jeugdwerker door drie gemeenteleden. Ondertussen wordt door vrijwilligers, w.o. de 3 beoogde tijdelijke vervangers, heel veel leuk  en enthousiast onthaald werk verzet bij en met de jeugd. Bij het onderwerp “beheer” is uitgebreid gesproken over de overbelasting van de kosters, het tekort aan vrijwilligers, en hoe het anders zou kunnen in de toekomst. Over DNDK en verkoop van gebouwen worden gesprekken gevoerd met wethouders en gemeenteraadsfracties. De voortgang van de DNDK-Inrichtingscommissies wordt regelmatig in de weekbrief  gerapporteerd; hierover zullen later beslissingen in de KR worden genomen. Verder kwamen de werkverslagen van de drie predikanten, de eindejaarscollecte en de voorbereiding van Kerkbalans 2019 aan de orde. Het collecterooster, het preekrooster en een vergaderkalender 2019 werden vastgesteld. De kerkenraad stemde in met het onderbouwde voorstel dat naast de predikanten ook de drie pastoraal ouderlingen toegang krijgen tot actuele gegevens uit hun wijk in het LRP  (Leden Registratie Protestantse kerk) en met een voorstel om de grote zaal van de Ontmoeting te blijven gebruiken voor activiteiten als eetcafé en huiswerkbegeleiding zolang de huidige nieuwe eigenaar dit toestaat.

 
Kort Verslag Vergadering Kerkenraad 24-09-2018 Kort Verslag Vergadering Kerkenraad 24-09-2018

De kerkenraad heeft in deze eerste vergadering na de zomervakantie de draad weer opgepakt en vooral een aantal onderwerpen in gang gezet om in volgende vergaderingen verder over te spreken. Zo zullen in komende vergaderingen op basis van uitgewerkte voorstellen verdere afspraken gemaakt worden over de invulling van de vacature van de jeugdwerker, over het uitdelen van een geschenk aan oudere en/of jongere gemeenteleden (al dan niet in relatie tot de dankdag voor gewas en arbeid), over de vervanging van vacatures bij het beheer van de kerk en in diverse commissies, over de inventaris van de drie kerkgebouwen en over mogelijk twee punten van uitgifte van brood en wijn bij het avondmaal.
In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Herziene portefeuilleverdeling predikanten.
  • Uitwerking van de nieuwe visie op pastoraat in de vorm van een gezamenlijke bijeenkomst van de contactcommissies en een bijeenkomst van alle pastoraal medewerkers o.l.v. ds de Boer. Alle mensen die daar aanwezig waren, gaan er enthousiast mee verder.
  • Zorg over het beheer van het Kruispunt
  • Stand van zaken DNDK (zie ook berichten in de afgelopen Weekbrieven).
  • Tot slot heeft de kerkenraad officieel decharge verleend aan het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen m.b.t. de jaarrekeningen 2017.

 
Kort Verslag Vergadering Kerkenraad KR05, 25 juni 2018 Kort Verslag Vergadering Kerkenraad KR05, 25 juni 2018

De kerkenraad sprak in deze vergadering over de volgende onderwerpen:
1.      Notitie Pastoraat van ds Willem de Boer..
-         Ds de Boer geeft aan dat hij ervaart veel vertrouwen te krijgen bij de verschillende pastorale geledingen. Zijn voorstel is dat de 3 huidige contactcommissies meer gaan samenwerken en op termijn 1 commissie zullen vormen. Dat geldt ook voor de pastoraal ouderlingen/medewerkers.  Door samensmelting ontstaan weer nieuwe mogelijkheden.
-         Voor het bezoeken van mannen is het fijn als dat door een man gebeurt. In het bezoekteam zit nu slechts 1 man. 
-         De KR is enthousiast over de betrokkenheid die uit het stuk blijkt en steunt de ontwikkelingen zoals aangegeven in de notitie
2.      Vacature van de jeugdwerker. Het kernteam Jeugd heeft verschillende scenario’s besproken en een profiel opgesteld voor een jeugdwerker voor de PGV. De kerkenraad steunt de 4 voorstellen die het kernteam doet (de werving in gang zetten, een wervingscommissie instellen, de tijdelijke inzet van een van de predikanten en een betaald gemeentelid)
3.      DNDK. Uit de bouwcommissie: weinig aannemers blijken het komende half jaar te kunnen beginnen. Er is besloten om 3 aannemers meer tijd te gunnen een offerte te maken. De verwachting is dat hierdoor het proces vertraagt, en dat we op zijn vroegst kunnen starten met de werkzaamheden in het 1e kwartaal 2019. 
4.      Voortgang verkoop Kruispunt. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de geïnteresseerde projectontwikkelaar. Deze heeft ook een schetsplan gemaakt waarin de kerk zelf behouden blijft, met 46 appartementen daaromheen gebouwd. 3 partijen moeten ja zeggen tegen dit plan: de gemeente, de Aldi en de Bibliotheek. Ook buurtbewoners zijn een betrokken partij.
5.      AVG: Het voorstel Privacyverklaring wordt besproken. Hierin zijn keuzes op landelijk niveau gevolgd en aangevuld met lokale punten. Een bespreekpunt is het publiceren van foto’s. Als een bijzondere dienst is waar mogelijk foto’s gemaakt worden, bij aanvang vermeld dat er in deze dienst foto’s gemaakt- en op de website gepubliceerd kunnen worden en dat mensen desgewenst bezwaar kunnen maken tegen publicatie. Ambtsdragers op foto’s kunnen staan als deze uit hoofde van hun functie zijn gemaakt Opgemerkt wordt dat de Facebookpagina Kerk in Voorschoten een particulier initiatief is en niet onder verantwoordelijkheid van de PGV valt. De kerkenraad stemt in met alle in het voorstel genoemde punten en stelt de privacyverklaring vast. Deze wordt via website, nieuwsbrief en kerkblad onder de aandacht gebracht van alle  gemeenteleden.
6.      Notitie communicatie. Het voorstel is om alle mediakanalen vanuit 1 ‘bron’ te onderhouden. De kerkenraad stemt in met het plan om:
o    de vijf communicatiekanalen die we momenteel hebben aan te vullen met een app (NB d.i. niet een WhatsApp), d.w.z. een mobiele website, een app voor mobiele telefoons en devices.
o   de inhoud van onze boodschap (in moderne mediataal: content) als één geheel te zien en vervolgens te bekijken wat via welk kanaal moet worden gecommuniceerd;
o   de website grondig te vernieuwen;
o   te onderzoeken of de Kerkklok in een magazine-format kan verschijnen
o   een tijdelijke werkgroep media te vormen
7.      Parkdienst: We zijn 1 gemeente en vinden het belangrijk dat er 1x per jaar een speciale viering wordt georganiseerd in het park, die zowel de jeugd aanspreekt als veel volwassenen. De overige 51 zondagen zijn er gewone diensten in een kerkgebouw. Het eerdere besluit om bij de parkdienst geen 2 aparte diensten te houden, blijft gehandhaafd.
8.      De R.K. Parochie bestaat 150 jaar. Er is een viering in de R.K. kerk, waarvoor de PGV is uitgenodigd. De voorzitter van de KR van de PGV zal daar spreken.
Van onze Dorpskerk bestaat de kerkzaal 150 jaar, niet het hele gebouw noch de gemeente. Er komt een stukje in de Kerkklok over 150 jaar kerkzaal.
9.      Bedankmiddag/avond vrijwilligers op 7 juli met aansluitend cabaret. Er wordt een -externe- cateraar ingehuurd. Dit evenement heeft inmiddels plaatsgevonden. Met meer dan 250 enthousiaste deelnemers was het een doorslaand succes en voor herhaling vatbaar
10.   Wat verder ter tafel komt:
-         Preekrooster: deze kan nog niet vastgesteld worden vanwege de vakantieplanning. Principieel dient er zo min mogelijk overlap te zijn in de geplande vakanties waardoor altijd minstens een en bij voorkeur 2 predikanten beschikbaar zijn
-         Kinderkerstviering: het voorstel is op basis van de evaluatie van vorig jaar om het om 5 uur te doen en niet om 7 uur.
-         De kerkenraad staat positief tegenover een voorstel een Smoelenboek van gemeenteleden te maken en om de vrijwilligersdag te gebruiken om dit  fotoboek/smoelenboek te starten. Een verder voorstel wordt nog uitgewerkt.

 
Verslag Vergadering Kerkenraad KR 26-04-2018 (kort) Verslag Vergadering Kerkenraad KR 26-04-2018 (kort)
lees meer ยป
 
Verkort verslag van de vergadering van de Kerkenraad op 14 maart 2018 Verkort verslag van de vergadering van de Kerkenraad op 14 maart 2018

U vindt hier een verkort verslag van de vergadering van de Kerkenraad op 14 maart 2018

 
Kort Verslag Vergadering Kerkenraad, 29-1-2018 Kort Verslag Vergadering Kerkenraad, 29-1-2018

U vindt hier een kort verslag van de vergadering van de Kerkenraad op 29-1-2018.

 
Jaarrekening 2017 PGV en Diaconie Jaarrekening 2017 PGV en Diaconie