De ZWO-commissie De ZWO-commissie
Commissie Zending en Werelddiaconaat ZWO
De Protestantse Gemeente te Voorschoten is onderdeel van de wereldkerk. Zij staat daarmee in de grote kring van christenen wereldwijd, voelt zich daarmee verbonden en is met hen geroepen de boodschap van Jezus Christus te verkondigen en handen en voeten te geven.

Kerk in Actie
Wij willen als plaatselijke ZWO-commissie (in de toekomst: Kerk in Actie-commissie) gemeenteleden informeren en betrekken bij activiteiten en projecten van de landelijke Kerk in Actie-organisatie van de Protestantse Kerk. Kerk in Actie (KiA) staat voor wereldwijd partnerschap: samen met christenen wereldwijd invulling geven aan onze missionaire en diaconale opdracht. Wij richten onze aandacht en geldwerving op

Werelddiaconaat:
Solidariteit met mensen die lijden onder onrecht, armoede en (natuur)geweld. De landelijke KIA werkt hiervoor samen met lokale partnerorganisaties. Dit betekent steun aan landbouwwerk, vergroten van voedselzekerheid, armoedebestrijding, vluchtelingenhulp, verbetering van gezondheidszorg, de positie van vrouwen, bevordering van het naleven van de rechten van de mens en stimuleren van initiatieven die bevolkingsgroepen met elkaar verzoenen.

Zending:
Trokken vroeger westerse zendelingen er wereldwijd op uit om het evangelie te verkondigen. Nu doen lokale kerken dat zelf in hun eigen land. De landelijke KiA biedt steun aan lokale kerken in het buitenland, hun evangelisatiewerk, theologische opleidingen, onderwijs en jeugdwerk. Ook stimuleert KiA gesprekken tussen christenen en andersgelovigen om begrip te krijgen voor elkaar en vreedzaam met elkaar te leven.

Kinderen in de Knel:
Kinderen die op straat, in bordelen, fabrieken, gevangenissen of oorlogssituaties leven hebben zorg nodig. KiA steunt kleinschalige projecten waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten.

Noodhulp:
Kwetsbare groepen mensen meer bestaanszekerheid bieden in tijden van nood en helpen bij de wederopbouw van hun samenleving na een ramp. KiA steunt lokale organisaties die toegang hebben tot de slachtoffers en het rampgebied. Zij werken hierbij samen met de SHO (Samenwerkende Hulp Organisaties) en het programma ACT (Action by Churches Together) van de Wereldraad van Kerken.

Jaarlijkse activiteiten Commissie ZWO ( plaatselijke Kerk in Actie):
 • Werelddiaconaatszondagen (in februari en in oktober): achtergrondinformatie over het project via website en bijdrage aan de voorbereiding van en tijdens de dienst: zoals iets voor de kinderen, info over project (korte PP-presentatie of filmpje), voorbeden.
 • Veertig dagen tijd:
  • Financiële actie voor zendings- en werelddiaconale projecten van Kerk in Actie:
  • Paasgroeten: gemeenteleden wordt gevraagd gedetineerden in Nederland en wereldwijd  een paasgroet te sturen.
  • Spaardoosjes: doel wordt in overleg gekozen: Info via kerkklok/weekbrief of anders.
 • Collectes:
  • Toelichting collectes aan de ZWO- toebedeelde collectes volgens collecterooster.
  • Avondmaalscollecte:  ZWO bepaalt één van de doelen waar gemeenteleden voor kunnen kiezen.
  • Deurcollectes: ZWO en de diaconie stellen maximaal 6 x per jaar een extra deurcollecte voor noodhulp voor.
 • Giften: in december wordt bekeken of er geld gegeven kan worden aan organisaties die ons rechtstreeks of via de diaconie benaderd hebben.
 • Zendingserfgoed-kalender. We bieden in oktober gemeenteleden de gelegenheid een zendingserfgoed kalender te bestellen.
 • Advent: info over campagne van KerkinActie.
 • Inzameling van postzegels, kaarten, oude mobieltjes en cartridges voor Kerk in Actie.
 • Aandachtsland/aandachtsproject. ZWO kiest een land of project waar ze gemeenteleden meer bij wil betrekken en bekijkt hoe ze het land/ project kan ondersteunen.
 • Jaarrekening en begroting: worden jaarlijks door financiële controlecommissie van de kerkenraad goedgekeurd.

Voorzitter: W. Wilschut- van de Merwe (Mienke) Sixlaan 82 2252CH Voorschoten
Tel. 071 561 1116, email: wilschu@xs4all.nl

Secretaris: B.J.van Benschop (Bas) Jan Steenlaan 69 2251JG Voorschoten
Tel. 06-38222245  bjvanbenschop@hotmail.com

Penningmeester: W.Snoeker (Willem) Marg. Fergusonhof 2 2251WB Voorschoten
Tel. 071- 5612125 w.snoeker@hotmail.com

Rek. nr. Werelddiaconaat:
IBAN: NL03 INGB 0000 4508 22 t.n.v. Comm.v.Werelddiaconaat en Ontw.Samenwerking

Rek. nr. Zending:
IBAN: NL09 INGB 0000 1478 80 t.n.v. Zendingscommissie

De commissie bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, werelddiaken, en 2 leden.
De commissie komt 4 à 5x per jaar bij elkaar.
Daar wordt ook besproken hoe gemeenteleden geïnformeerd worden over de activiteiten. Weekbrief/Kerkklok/Website Dorpskerk.

September 2022
 
terug