ANBI diaconie ANBI diaconie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Voorschoten
   
RSIN/Fiscaal nummer: 824124297
Website adres: https://www.dorpskerkvoorschoten.nl
E-mail: e-mailadres
Adres: Chopinlaan 68
Postcode: 2253 BW
Plaats: Voorschoten
   
   
   
 
De Protestantse Gemeente te Voorschoten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Voorschoten.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden (2015), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 2 en 22).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk vindt u hier.

U vindt hier het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling vindt u hier.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkort overzicht van de exploitatierekening 2017 Voorschoten
Het financiële resultaat over 2017 kwam uit op een positief saldo van baten en lasten van € 10.677.
In 2017 is geen groot onderhoud gepleegd aan de woonhuizen. Een bedrag van € 12.000 is toegevoegd aan de voorziening om het onderhoud in de komende jaren te kunnen uitvoeren. Daarnaast is een bedrag van € 1.514 vrijgevallen uit het Diaconaal fonds. Hierdoor komt het eindresultaat uit op een positief resultaat van € 221.

Evenals in voorgaande jaren werden giften verstrekt (voor ca € 11.500) aan diaconale instellingen zoals Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat), De Bakkerij Leiden, de Voedselbank Voorschoten en de Stichtingen Exodus, Epafras, Stad en Kerk (Den Haag), Hospice Wassenaar en Issoria (Leiden), INLIA, Vluchtelingenwerk Voorschoten en het Diaconaal Havenproject Rotterdam.
Verder werden, in samenspraak met de Commissie ZWO, giften verstrekt aan o.a. de christelijke hulporganisatie ZOA (€ 500), het scholenproject Semboro in Indonesië en Werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Het resultaat van € 221 is toegevoegd aan de algemene reserves.

Vergoedingen
In 2017 waren 6 diakenen onbezoldigd actief bij de Diaconie Protestantse Gemeente te Voorschoten.

Balans en de exploitatierekening over 2017-2013 .
 
ACTIVA                         x1000 2017 2016 2015 2014 2013
           
Materiële vaste activa 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Financiële vaste activa 7,4 7,4 7,4 5,3 13,9
Kortlopende vorderingen 0,5 0,9 1,5 7,2 7,1
Liquide middelen 227,7 209,5 207,8 195,7 170,0
           
Totaal 244,6 226,8 225,6 217,2 200,0
           
PASSIVA          
           
Reserves 105,5 105,3 109,6 111,7 108,6
Fondsen 29,8 31,3 35,1 36,2 32,7
Voorzieningen 96,3 84,3 73,3 63,6 51,1
Kortlopende schulden 13,0 5,9 7,6 5,7 7,5
           
Totaal 244,6 226,8 225,6 217,2 200,0
           
           
EXPLOITATIE             x1000 2017 2016 2015 2014 2013
Baten          
Huren 44,4 43,7 42,7 41,0 40,0
Rentebaten en dividenden 1,3 1,8 2,5 3,5 3,6
Giften en diaconale bijdragen 5,7 6,7 8,1 8,1 9,6
Door te zenden collecten 4,0 3,0 6,3 6,4 7,2
Totaal baten 55,4 55,2 59,4 59,0 60,5
Lasten          
Onderhoudskosten 13,2 22,2 14,5 14,1 11,6
Lasten kerkdiensten 0,5 1,6 1,8 0,8 1,8
Verplichte bijdragen 8,6 4,0 7,0 5,7 5,8
Kosten beheer en administratie 0,2 0,1 0,3 0,6 0,2
Rentelasten en bankkosten 0,5 1,0 2,5 2,5 1,9
Diaconaalwerk plaatselijk 7,2 7,9 10,4 5,0 7,3
Diac. werk regionaal / landelijk 12,2 12,9 14,8 17,2 13,9
Diaconaal werk wereldwijd 2,3 - 3,0 5,3 6,3
Afdracht H.A. collecten - 3,1 2,3 1,5 2,1

Totaal lasten

44,7

55,6

55,6

52,7

51,0

Saldo baten – lasten

10,7

2,2

3,8

6,3

9,5

Overige baten en lasten
         
Toevoeging onderhoudsvoorz. woonhuizen en diaconaal fonds -12,0 -7,3 -18,5 -23,5 -22,5
Onttrekking onderhoudsvoorz. woonhuizen en diaconaal fonds 1,5 0,8 12,1 9,8 6,7
Overige baten - - - 4,0 -
Resultaat
0,2

-4,3

-2,6

-3,4

-6,2


Begrotingen 2016 - 2018
Het financiële resultaat over 2018 (vóór verwerking van de mutaties van de onderhoudsvoorziening) wordt begroot op een negatief saldo van baten en lasten van € 11.995,-.      
In 2018 worden de huizen allemaal geschilderd en wordt het sanitair in een van de huizen vervangen. Deze kosten worden geraamd op € 25.000,- Om de voorziening op peil te houden wordt in 2018 € 16.000 toegevoegd aan de voorziening om het grootonderhoud in de komende jaren te kunnen voortzetten. 
Verder wordt per saldo aan het fonds voor individuele ondersteuning op grond van een raming € 1.000 toegevoegd en  € 2.000,- naar verwachting onttrokken.
Na verwerking van deze mutaties resteert een negatief eindresultaat van € 1.995,-
Door de toegenomen huuropbrengst en dalende toevoeging aan de voorziening voor grootonderhoud van de diaconiewoningen en in combinatie met het streven van de diaconie naar een verlaging van de reserves, zijn uitgaven mogelijk zoals in 2017.
Deze uitgaven betreffen voornamelijk giften verstrekt aan diverse landelijke en regionale diaconale instellingen, waaronder Exodus, hospices in Wassenaar en Leiden, de Bakkerij in Leiden en Kerk in Actie. 
Deze uitgaven zijn vermeld onder diaconaal aandeel binnenland (51.12) en overige bijdragen (51.17) van regionaal / landelijk diaconaal werk.
De reserves bedroegen per ultimo 2016  € 105.237. Uitgaande van het geraamde tekorten over 2017 ad  € 0 en 2018 ad  € -1.995 , zullen de reserves ultimo 2017 uitkomen op € 103.232.

U vindt hier de begrotingen van de Diaconie over de periode 2016 tot 2018
terug