Voortgang DNDK oktober 2016 Voortgang DNDK oktober 2016
Groen licht van gemeente Voorschoten voor DNDK-plannen
 
Het is alweer een jaar geleden dat de kerkenraad Van Hoogevest Architecten opdracht heeft gegeven om de plannen voor de verbouwing van de Dorpskerk en de nieuwbouw van De Hoeksteen verder uit te werken. In januari van dit jaar diende de architect een schetsontwerp in bij de gemeente Voorschoten met het verzoek dit te beoordelen. Na een lange periode van overleg en aanpassing van de plannen om zó tegemoet te komen aan de bezwaren van de gemeente, kwam dan begin deze maand groen licht voor het aangepaste ontwerp.
In het overleg van de kerkenraad van 11 oktober jl. heeft de Commissie Definitief Ontwerp (CDO) de aangepaste plannen toegelicht. De conclusie was dat de plannen voor wat betreft functionaliteit nog steeds voldoen aan het Programma van Eisen en dat met name het ontwerp van de nieuwe Hoeksteen een verbetering was. De kerkenraad ging dan ook akkoord met de aanpassingen in het ontwerp en nam het voorgenomen besluit om de architect opdracht te geven voor het Definitief Ontwerp (DO).
Op de gemeenteavond van 27 oktober zullen de plannen door de architect aan de gemeente worden gepresenteerd. Na de gemeenteavond –als de gemeenteleden gehoord zijn- zal de kerkenraad de architect opdracht geven voor het maken van het Definitief Ontwerp (DO) en kan de volgende fase om te komen tot een mooi vernieuwd kerkgebouw beginnen. 
De klankbordgroep heeft zich in de afgelopen periode bezig gehouden met diverse aspecten van DNDK. Zo zijn er bezoeken gebracht aan en lessen te trekken uit de inrichting van andere kerken. De klankbordgroep heeft mede op basis hiervan een voorstel gedaan voor de inrichting van de kerkzaal, voor de bekleding van de stoelen, herhaalde haar voorstel voor een flexibel podium en deed ook een eerste aanzet voor de inrichting van de nevenruimtes voor de jeugd. Verder wordt er nog nagedacht over zonnepanelen en bijvoorbeeld aardwarmte.
terug