Gemeentebijeenkomsten over DNDK Gemeentebijeenkomsten over DNDK
Er zijn 2 gemeentevergaderingen gehouden over mogelijke scenario’s voor DNDK, op di. 26 september 2017, ’s avonds, en zo. 1 oktober, ‘s middags, onmiddellijk na de dienst. Uit die vergaderingen vallen een aantal conclusies te trekken en tendensen te bespeuren.
 
·       De vergadering op 26 september in de Dorpskerk werd goed bezocht, met naar verhouding veel PGV-ers die oorspronkelijk tot de Dorpskerk behoorden. Op zondag 1 oktober in het Kruispunt waren er meer mensen aanwezig die oorspronkelijk bij het Kruispunt en de Ontmoeting behoorden.  In beide gevallen waren de gezinnen, 50-minners, opvallend afwezig. Een deel van deze groep was wel aanwezig bij het gemeenteweekend; zij zijn benaderd met de vraag of zij zich ook willen uitspreken over de opties voor DNDK. Een aantal daarvan heeft op dat verzoek gereageerd.
 
·       Ondanks dat de KR had besloten om de aanpassing van de kerkzaal (vlakke vloer, stoelen, losse podiumdelen) te beschouwen als een ‘gepasseerd station’, bleek bij beide bijeenkomsten redelijk veel behoefte om nog eens te praten over een “scenario-0”, d.w.z. behoud van de huidige hellende vloer, en b.v.k zo goed als niets doen aan de kerkzaal.
 
o   Dit scenario-0 zou leiden tot minder investeringen en meer financiële ruimte vrijlaten voor de bouw van een grote Hoeksteen (“met allure”) en voor meer rigoureuze verbouwingen in het “Westwerk”.
o   Maar dit scenario-0 zou ook een aantal andere consequenties behelzen, zoals
a.      Een afwijking van het PvE, dat ooit tot stand is gekomen o.b.v. het Beleidsplan 2014-2018, en na vele consultaties met alle geledingen van de PGV.
b.     Weliswaar komt het scenario-0 tegemoet aan de wensen van een aantal PGV-ers, maar het zou ook betekenen dat een aantal andere PGV-ers zich er onvoldoende in thuis zullen voelen en de gemeente geen gezamenlijke start maakt in een nieuw gebouw.
c.      Een aantal kerkelijke activiteiten zullen niet in de kerkzaal uitgevoerd kunnen worden bij behoud van de hellende vloer met vaste banken, zoals kerst- en pasen- diners voor de ouderen, flexibele inrichtingen van de zaal (b.v. stoelen in cirkels of concentrische bogen, om niet te spreken van een “Engelse opstelling”), bijzondere vieringen met bv toneel,  intieme vieringen met kleine aantallen, Taizé –vieringen, Spiritueel Café.
 
·       Wat betreft de scenario’s en keuzes voor bepaalde samenstellingen, kan uit de peilingen onder de aanwezigen in ieder geval geconcludeerd worden dat enkele bouwblokken afvallen:
a.      Westwerk-2-zijden verbouwen kreeg weinig steun
b.     2 nieuwe galerijen krijgen geen instemming
c.      2 brede nieuwe doorgangen van de kerkzaal naar het “Westwerk” worden nauwelijks als prioriteit aangegeven.
 
·       Er tekenen zich – bovenop de vaste kosten van EUR 595.000,- vooralsnog 2 scenario’s af:
a.      “Scenario Grote Hoeksteen”, EUR 917.000,- (totaal 1.512.000,-)
b.     “Scenario Hoeksteen PvE”, EUR 814.000,-  (totaal 1.409.000,-)
 
Scenario Hoeksteen PvE heeft nog € 91.000 aan ruimte over, terwijl scenario Grote Hoeksteen  € 12.000 tekort komt. Reden dat scenario Grote Hoeksteen er toch naast is gezet, was – bij nader inzien - de vrees dat de ruimtes voor de KND op de 1ste etage van de Hoeksteen PvE te klein zouden zijn. Ook waren er twijfels over de kopieerruimte; met name over een ruimte om papieren /materialen uit te leggen.
 
·       Er blijven in beide gevallen nog vragen over, b.v.
a.      de uitvoering van een en ander (b.v. grootte en hoogte van het podium)
b.     de vloeronderdelen, hergebruik van bestaande materialen
c.      de afwerking van de lambrisering
d.     participatie / meeklussen van bekwame vrijwilligers
e.      financiële participatie
f.       verwerven sponsorgelden en crowdfunding
g.      duurzaamheidsmaatregelen en de financiering ervan
 
Aanvullende reacties
In het kader van de gemeentebijeenkomsten en de uitgevoerde peilingen, zijn nog enkele reacties vanuit de gemeente binnengekomen. Daarnaast hebben enkele gemeenteleden nog mondeling vragen gesteld of hun mening gegeven in gesprekken met leden van de kerkenraad. Alle reacties worden serieus meegenomen in de overwegingen in de kerkenraad.
 
Procedure / stappen
De bespreking in de KR op 24 oktober moet leiden tot een voorgenomen besluit. Mochten er  nog vragen te beantwoorden zijn, dan hebben we  daar nog ruimte voor op 4 november (retraite kerkenraad). Voor het gekozen scenario laten we een bestek opstellen, waarover een second opinion zal worden gevraagd.
Het voorgenomen besluit presenteren we aan de gemeente, schriftelijk en gemotiveerd in een DNDK special. In een gemeentebijeenkomst op 12 december a.s. lichten we het voorgenomen besluit toe. Op basis van bestek en gemeentevond neemt de KR direct daarna een definitief besluit en kan het vervolgtraject starten.
 
Namens de kerkenraad,
Ralph Dykstra (scriba) en Arend-Jan Eshuis (voorzitter)
terug