Voortgang november 2018 Voortgang november 2018
Nadat in het voorjaar 2018 het definitief ontwerp voor aanpassing Dorpskerk en nieuwbouw Hoeksteen was afgerond en de gemeente Voorschoten een omgevingsvergunning had afgegeven, kon de Commissie Definitief Ontwerp (CDO) haar werkzaamheden afronden. Het was een lang traject om tot een ontwerp te komen dat voldeed aan het programma van eisen én binnen het budget bleef. De CDO heeft veel energie en tijd moeten investeren om samen met de architect tot een passend plan te komen. Na ruim 50 vergaderingen en een omgevingsvergunning van de gemeente Voorschoten was het dan zover: er lag een goed ontwerp. En daarmee konden we de langverwachte volgende stap zetten: de instelling van een bouwcommissie, die de bouw van begin tot het eind gaat begeleiden.
Verder zijn er twee commissies gevormd, die plannen zijn gaan maken voor de inrichting van DNDK. Uiteraard maken we daarvoor gebruik van goederen die in de Ontmoeting, Kruispunt en Dorpskerk voorhanden zijn en die we graag willen behouden. De inrichtingscommissie voor de Hoeksteen / bijgebouwen – in de wandelgangen commissie “profaan” - buigt zich over de inrichting van alle nevenruimtes. De inrichtingscommissie voor de kerkzaal (commissie “sacraal”), doet voorstellen voor de inrichting van de Kerkzaal en de entree in het Westwerk.
 

VOORBEREIDING VAN DE BOUW

Na de zomer heeft de bouwcommissie drie aannemers bereid gevonden om, op basis van het bestek een aanbieding te doen. De commissie hoopte dat dit jaar nog begonnen kon worden met de bouw, maar dat is voor de aannemers niet haalbaar gebleken. Op zijn vroegst starten de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2019. Dat tekent de huidige situatie in de bouw, waarin we te maken hebben met een overspannen markt, waarin aannemers drukbezet zijn, de prijzen rap stijgen en materialen soms moeilijk verkrijgbaar zijn. Ook wij hebben hiermee te maken: bij de laagste bieder is de offerte hoger dan ons beschikbare budget. Met deze aannemer is de bouwcommissie nu in gesprek om te onderzoeken wat er nog anders en goedkoper kan ofwel waar in het programma van eisen aanpassingen mogelijk zijn.
 

DE INRICHTING

Beide commissies hebben als opdracht te onderzoeken welke goederen uit de drie kerkgebouwen meegenomen gaan worden naar de nieuwe Dorpskerk. Ze zullen voorstellen doen voor een goede bestemming van zaken die niet meegaan. Er zijn te veel spullen om alles mee te nemen en er moet ook voor gewaakt worden dat een rommelig beeld ontstaat in het nieuwe gebouw. In januari hopen beide commissies hun advies uit te brengen aan de kerkenraad. Beide commissies hebben de gemeenteleden gevraagd om ideeën aan te reiken. Daar is goed gebruik van gemaakt: er zijn diverse suggesties gekomen die de commissies zullen verwerken in hun advies. Een voorbeeld daarvan is het meenemen van mooie verlichting/armaturen naar het nieuwe gebouw.
 

HOEKSTEEN/ BIJGEBOUWEN

Vanwege de diversiteit aan ruimtes ligt er een omvangrijke en uitdagende taak voor deze werkgroep. Een paar voorbeelden om een indruk te geven. Het is belangrijk dat in de nieuwe Hoeksteen stoelen komen, die niet alleen goed zitten maar ook praktisch zijn in gebruik en gemakkelijk schoon te maken. Welke te (her-)gebruiken: die uit het Kruispunt, uit de Dorpskerk of uit de Ontmoeting? Ook staat er een prachtige massieve tafel in de consistorie van de Dorpskerk die een nieuwe functie zal krijgen. Omdat we behoefte hebben aan goede keukenvoorzieningen, gaat veel aandacht uit naar in de indeling en inrichting van de keuken. Het is een hele puzzel om de beschikbare ruimte zodanig in te richten dat een grote groep mensen kan worden bediend, dat er voldoende ruimte is voor opslag en dat aan- en afvoer van goederen soepel kan verlopen. Ook de ruimtes voor de kindernevendienst zijn grondig onder de loep genomen, opdat we straks kindvriendelijke ruimtes hebben waar de creativiteit tot uiting kan komen en al het moois dat de kinderen maken ook fraai kan worden ophangen. Ook kijkt de commissie naar meer interactieve mogelijkheden (smartboard) als ondersteuning bij de kindernevendienst en bij de catechese. De huidige Walvis wordt aangepakt om de jongeren van Provider daar een plek te geven.
 

KERKZAAL

Meteen bij de start van haar werkzaamheden heeft de commissie een oproep gedaan aan de gemeente, om mee te denken over de bestemming van spullen van waarde, voorwerpen met een verhaal en goederen die destijds (in bruikleen) zijn gegeven of gemaakt door gemeenteleden of schenkers. De oproep heeft veel reacties en informatie opgeleverd. Zo is verteld dat de ijzeren kist in de Dorpskerk, waarin voorheen het avondmaalszilver in bewaard werd, eeuwenoud is en naar verluidt al vóór de Reformatie in de kerk stond. Die doen we dus niet zomaar weg. De Bechsteinvleugel uit het Kruispunt gaat, zoals bekend, mee naar de vernieuwde kerkzaal. Verder zal de rol met namen van dopelingen uit de Ontmoeting wederom een plek krijgen in de nieuwe kerk. De glas-in-loodramen uit de Voorhof van het Kruispunt, ontworpen door Carel Bruens, krijgen een prachtige bestemming: er worden twee glazen deuren van gemaakt die de hoofdingang vormen tot de kerkzaal. Carel Bruens ontwierp ook de ramen in de achterwand van de Dorpskerk. Voorwerpen van historische of emotionele waarde, waarvoor geen plek is in de kerkzaal, proberen we een mooie plek te geven in de nevenruimten. We denken onder andere aan het grote wandkleed uit de Ontmoeting, aan het schilderij van Piet de Boer in het Kruispunt en aan het geschonken beeld van de H. Adelbert, een afgietsel van een deel van het altaar van onze partnergemeente in Fürstenwalde. Ook andere kunstwerken hopen we een bestemming te geven in het nieuwe gebouw. Voor bruikbare goederen die niet mee kunnen naar DNDK proberen we een goed alternatief te zoeken. Denk aan schenking aan een museum als het om waardevolle ‘sacrale’ voorwerpen gaat. Gebruiksgoederen die niet mee kunnen maar nog wel in goede staat zijn, proberen we over te dragen aan een andere kerkelijke gemeente of instelling die daarmee geholpen is. Tenslotte denken we erover om een veiling te organiseren voor een aantal goederen. Momenteel buigt de commissie zich over de keuze van liturgische kleden, de stoelen in de kerkzaal (die aan veel voorwaarden moeten voldoen), en een stiltecentrum.
 

VERKOOP

Naast bouw en inrichting van DNDK is de verkoop en herbestemming van het Kruispunt een dossier dat veel tijd en aandacht vergt. En verder staat De Groene Kikker al enige tijd in de verkoop.
 

HET KRUISPUNT

Rondom het Kruispunt zijn in het najaar van 2017 gesprekken gestart met een geïnteresseerde projectontwikkelaar. Deze heeft een aantal schetsplannen gemaakt. Aanvankelijk een voorstel waarin de kerk wordt gesloopt en plaatsmaakt voor appartementen. Daarna is op verzoek van de gemeente Voorschoten een tweede plan gemaakt waarin het oorspronkelijke kerkgebouw behouden blijft, met nieuwe woningen eromheen. Deze plannen zijn in juli tijdens een inloopavond voor buurtbewoners en winkeliers gepresenteerd. De presentatie heeft veel reacties opgeleverd, positieve en negatieve. Ook de Aldi is partij in de planvorming met het voornemen om op de locatie een moderne en grotere winkel te realiseren.
Van groot belang is de opstelling van de gemeente Voorschoten. Aangezien het Kruispunt destijds is aangemerkt als gemeentelijk monument, staat de gemeente voorshands op het standpunt dat het kerkgebouw zou moeten blijven bestaan. Ook het pleintje met de kastanjeboom wil men graag houden zoals het nu is. Voor de projectontwikkelaar beperkt dat de mogelijkheden om een plan te realiseren dat tegemoetkomt aan onze wens om een goede opbrengst te verkrijgen. Een opbrengst die wij nodig hebben om te kunnen investeren in DNDK. In oktober heeft de projectontwikkelaar ons laten weten dat hij onder de huidige omstandigheden geen koopovereenkomst kan sluiten voor het bedrag dat vorig najaar in de intentieovereenkomst is afgesproken. Dat heeft ons ertoe gebracht om in actie te komen richting de betrokken wethouder en de fracties in de gemeenteraad. De situatie is niet gemakkelijk, vanwege de vele betrokken partijen met hun wensen en belangen, de politieke verhoudingen in de gemeenteraad, het feit dat het Kruispunt als beeldbepalend gemeentelijk monument is bestempeld, een nieuw College van B&W dat zich moet inwerken…., en wij graag aan de slag willen met de verbouwing van DNDK. Gesprekken vinden momenteel plaats, in de hoop dat het leidt tot een oplossing die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de wensen van alle partijen. Het is moeilijk voorspellingen te doen over de uitkomst. De verwachting is, dat in januari 2019 de betrokken wethouder de gemeenteraad zal vragen een uitspraak te doen over de locatie Kruispunt. Dan hopen we in februari meer duidelijkheid te hebben.
 

DE ONTMOETING

Omdat er nog geen voortgang is in de nieuwbouw op de plaats van de Ontmoeting, kunnen de activiteiten in de grote zaal van het Pluspunt (eetcafé, huiswerkbegeleiding, koffieochtenden en contactcommissie) voorlopig doorgang vinden.
terug