Kerkenraadsbesluit DNDK, 29 januari 2015 Kerkenraadsbesluit DNDK, 29 januari 2015
Zoals u bekend is heeft de kerkenraad eind 2013 besloten in principe te kiezen voor de Dorpskerk als onderkomen en de andere gebouwen af te stoten. Voordat daarover een definitief besluit genomen kan worden moest eerst een plan gemaakt worden om het gebouw aan te passen aan de eisen die wij daar aan stellen. Bijvoorbeeld voldoende ruimtes voor de nevendiensten, en mogelijkheden voor diverse vormen van vieringen.
 
In de loop van 2014 hebben de kerkrentmeesters diverse gesprokken gevoerd met partijen over de verkoop van gebouwen. Er is belangstelling getoond voor alle gebouwen. Daarbij is opvallend dat, in tegenstelling tot de verwachting, er ook belangstelling was voor de aankoop van de Dorpskerk. Er zijn tot op heden echter nog geen concrete aanbiedingen. Wel is een beter beeld verkregen van de verkoopbaarheid van de gebouwen en van de mogelijke opbrengsten. De kerkrentmeesters hebben aangegeven dat bij verkoop van de gebouwen een investering van maximaal 1 miljoen euro voor een goed plan te verantwoorden is.
 
In de loop van 2014 heeft de architect diverse voorstellen uitgewerkt en kostenramingen gemaakt. Zoals op de gemeenteavonden is gemeld zijn er mogelijkheden maar blijken de kosten erg hoog te zijn. Dat heeft te maken met de ouderdom en complexiteit van het gebouw.
 
De vraag die afgelopen 29 januari in de kerkenraad voor lag was dan ook of we een keuze konden maken voor een verbouwingsplan. Dat plan moet wel haalbaar en betaalbaar zijn en voldoen aan het programma van eisen zoals dat door de kerkenraad begin 2014 is vastgesteld. De Kerkenraad heeft op basis van de volgende 2 adviezen uitgebreid over alle mogelijkheden gesproken:
Het advies van de Commissie De Nieuwe Dorpskerk over een verbouwingsplan uitgaand van een beschikbaar budget van € 1 miljoen. In dat plan kan niet alles gerealiseerd worden van wat de architect aan mogelijkheden heeft laten zien. Het voldoet niet geheel aan het programma van eisen.
Het advies van het college van kerkrentmeesters waarin zij adviseren pas te kiezen voor een plan als de opbrengst van de verkoop van gebouwen zeker is. Dan is ook duidelijk hoe lang de financiële polsstok echt is. In de huidige markt is het niet mogelijk uit te gaan van voorfinanciering. 
Na een intensieve maar constructieve discussie heeft de Kerkenraad unaniem de volgende besluiten genomen:
Er wordt op dit moment geen keuze gemaakt voor één van de varianten die de architecten hebben aangereikt.
Er wordt opdracht gegeven tot een bouwhistorisch onderzoek, om definitief uitsluitsel te krijgen over de mogelijkheid voor de geschetste verbouwing in het Westwerk van de Dorpskerk (met name de doorbraken in de toren).
Er wordt tegelijkertijd opdracht gegeven aan architect Van der Hoogevest voor verkenning van de mogelijkheden en kostenraming voor aanpassing van het Kruispunt (op basis van het zelfde programma van eisen als voor DNDK) zodat in de besluitvorming goed vergelijken mogelijk is.
Het College van Kerkrentmeesters biedt alle gebouwen via een gespecialiseerde makelaar te koop aan en rapporteert aan de kerkenraad zodra daar nieuws over te melden is. 
Bij deze besluiten is door de kerkenraad het volgende overwogen:
Het oorspronkelijke plan is een droom vanuit een visie om samen kerk te kunnen zijn in alle diversiteit in een prachtig historisch gebouw centraal in het dorp. Deze droom moeten we niet zomaar opgeven. We kiezen nog steeds voor het beste plan voor de hele gemeente.
Verbouw van de Dorpskerk volgens de goedkoopste variant heeft ongewenste beperkingen en voldoet niet volledig aan het programma van eisen dat is opgesteld en kost desondanks veel geld (1 miljoen).
Het is nodig te weten of de vergunning voor verbouwing van het Westwerk er wel echt gaat komen. Daarvoor is een bouwhistorisch onderzoek nodig. Dit kan op korte termijn bekend worden.
Op dit moment is geen van de gebouwen verkocht, het vermogen zit dus ‘in de stenen’;  de daadwerkelijke opbrengst is dus onbekend en voorfinanciering is momenteel vrijwel onmogelijk; Daarom is het niet verantwoord om ons nu te vast te leggen op een plan waarvan de haalbaarheid en betaalbaarheid nog te onzeker is. Enig uitstel totdat er kopers voor een of meer gebouwen zijn gevonden is dan ook onvermijdelijk. De verschillende varianten zijn dus niet van de baan, maar er wordt nog geen keuze gemaakt.
Er is voortschrijdend inzicht door de onderhandelingen over het Kruispunt, de Ontmoeting en de Groene Kikker, hierdoor is het financiële plaatje (in ieder geval voor de korte termijn) gewijzigd en is mogelijke heroverweging van eerder genomen besluiten niet uitgesloten.
Er is veel kennis opgedaan over de mogelijkheden van de DNDK. Voor een goede definitieve afweging is dezelfde informatie nodig over het Kruispunt.
Omdat in gesprekken met mogelijke kopers van het Kruispunt en de Ontmoeting is gebleken dat er meer belangstelling voor de Dorpskerk bestaat dan aanvankelijk voor mogelijk werd gehouden, wordt ook nog nagegaan of en tegen welke kosten het Kruispunt kan worden aangepast aan het programma van eisen. en zullen alle gebouwen te koop worden aangeboden, zodat duidelijk wordt wat de markt voor de gebouwen is. Daarmee ontstaat een vollediger beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit past ook bij het in 2013 genomen besluit, dat gekozen wordt voor de Dorpskerk als vierplek voor onze gemeente, maar indien, gelet op de onzekerheid over externe factoren, zich een onvoorziene situatie voordoet of de financiële situatie zich heel anders ontwikkelt dan destijds voorzien, de kerkenraad zich opnieuw zal beraden op de gewenste eindsituatie. 
De kerkenraad beseft dat hiermee uw geduld op de proef wordt gesteld. Wij zouden ook graag sneller willen maar helaas kan dat niet. Iedereen spant zich maximaal in om dit proces tot een goed einde te brengen. De omstandigheden zijn echter van dien aard dat het niet verantwoord is om op dit moment definitief tot een verbouwing te besluiten. Daar vragen we begrip voor. Wij blijven ons er volledig voor inzetten om te zorgen dat wij als Protestantse Gemeente Voorschoten op termijn over één kerkgebouw beschikken dat bij ons past. Hoewel er nu onzekerheid over het gebouw is, is er de zekerheid we met elkaar op weg zijn als één gemeente en groeien we steeds meer naar elkaar toe. In dat proces van eenwording is het belangrijk dat we elkaar en God blijven ontmoeten, waar dan ook, omdat we met elkaar, voor elkaar en voor wie op onze weg komt het verschil kunnen maken vanuit ons geloof. Met Lev, vanuit ons hart en met lef.
 
Namens de Kerkenraad,
Arjan Vos, scriba
Piet Eilander, Voorzitter
 
Voor nadere informatie kunt u altijd een van de Kerkenraadsleden benaderen.
terug