Verkort overzicht van de begroting 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorschoten Verkort overzicht van de begroting 2018 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Voorschoten
In 2018 zullen alle diaconiewoningen geschilderd worden. De kosten worden grotendeels gedekt worden door de voorziening grootonderhoud, zodat de reguliere  onderhoudskosten beperkt zullen blijven. Mede door het streven om het vermogen van de diaconie te verlagen is er ook in 2018 meer ruimte om diaconaal werk te bekostigen. De overige lasten zijn beperkt en zullen op het niveau blijven van 2016.
Het begrote tekort komt 2018 uit op
 € 2.000.
 
Begroting 2018 met ter vergelijking 2017.
 
(Bedragen x € 1.000,-) 2018 2017
Baten    
Baten diaconiewoningen 44.8 44.3
Rentebaten en dividenden 1.3 1.8
Giften en diaconale bijdragen 7.3 8.7
Door te zenden collecten 3.7 6.0
Totaal baten 57.1 60.8
Lasten    
Lasten diaconiewoningen 30.5 34.9
Lasten kerkdiensten 0.5 1.0
Verpl./bijdr. andere org. 6.6 4.0
Kosten beheer en administratie 0.2 0.3
Rentelasten en bankkosten 1.3 2.8
Diac. werk plaatselijk 12.3 11.5
Diac. werk regionaal / landelijk 16.7 17.8
Diaconaal werk wereldwijd 1.0 3.2
Totaal lasten
 
69.1 75.5
Saldo baten – lasten -12.0 -14.7
Overige baten en lasten:
Fondsen en voorzieningen
   
Toevoeging onderhoudsvoorz. woonhuizen en diaconaal fonds -17.0 -17.0
Onttrekking onderhoudsvoorz. woonhuizen en diaconaal fonds 27.0 31.7
Resultaat -2.0 -0.0
 
De begroting ligt 5 dagen ter inzage bij de scriba.
terug