Moderamen Moderamen
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Zij bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en handelt lopende zaken af. In het moderamen hebben zitting: een van de predikanten (meestal bij toerbeurt voor één of twee jaar), de voorzitter en secretaris van de kerkenraad, voorzitters van de colleges van diakenen en van kerkrentmeesters, en een jeugdouderling.
terug