Informatie Kerkenraad Informatie Kerkenraad

De kerkenraad van de protestantse gemeente Voorschoten bestaat uit de ouderlingen, de diakenen en de predikanten.

Ouderlingen hebben als taak om te zorgen voor de gemeente als gemeenschap. Ze dragen medeverantwoordelijkheid voor de kerkdiensten. Ze geven samen met de predikanten,  de pastoraal medewerkers en de gemeente vorm aan het pastoraat, het bieden van een luisterend oor aan wie dat nodig heeft. Een aantal ouderlingen heeft een speciale taak en is vrijgesteld van pastorale werkzaamheden:

  1. Ouderling-kerkrentmeesters houden zich bezig met het beheer van de kerkelijke gebouwen. En met financiële zaken anders dan die van de diaconie.
  2. De ouderling-voorzitter is de voorzitter van de kerkenraad en samen met de ouderling-scriba aanspreekpunt.
  3. De ouderling-scriba is de secretaris van de kerkenraad en samen met de ouderling-voorzitter aanspreekpunt.

Diakenen zamelen geld in voor goede doelen (de collecte) en ondersteunen de predikant in kerkdiensten waarin het heilig avondmaal wordt gevierd.

Meer informatie over kerkenraad en moderamen (dagelijks bestuur) vindt u hier: https://www.dorpskerkvoorschoten.nl/kerkenraad_moderamen.
 

terug