Kerkenraad Kerkenraad
De PGV (Protestantse Gemeente Voorschoten) is de lokale vestiging van de overkoepelende PKN (Protestantse Kerk Nederland), een protestants christelijke kerkorganisatie, bestaande uit gelovige gedoopte en belijdende leden. Alle gelovigen leden zijn gelijk, zonder hiërarchische verschillen; alle leden zijn in principe beroepbaar voor een ambt.
Kenmerkend voor onze kerk is dat deze bestuurd wordt door een kerkenraad van vrijwillige ambtsdragers. Ambtsdragers zijn gelovige leden die zich bereid hebben verklaard voor een bepaalde periode (meestal een termijn van 4 jaar die maximaal 2 maal verlengd kan worden) een taak op zich te nemen van diaken of ouderling. Na beëindiging van hun diensttermijn, treden de ambtsdragers terug en worden zij opgevolgd door andere gelovige en belijdende leden van de kerk. Behalve de vrijwillige ambtsdragers - ongeveer 24 ouderlingen en diakenen - heeft de kerkenraad van de PGV twee professionele ambtsdragers: de pastores (predikanten).  
De kerkenraad neemt formele besluiten met betrekking tot het beleid van onze gemeente. De KR, onder leiding van een ouderling-voorzitter (preses) en een ouderling-secretaris (scriba), wordt ondersteund door andere professionele functionarissen (cantrix, organisten, jeugdwerker, koster-beheerder) en vele andere vrijwilligers zoals pastorale bezoekers, kosters, audiovisuele technici, financiële- en beheerdeskundigen en (soms tijdelijke) commissies.
 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorschoten bestaat uit de ouderlingen, de diakenen en de predikanten.

Ouderlingen hebben als taak om te zorgen voor de gemeente als gemeenschap. Ze dragen medeverantwoordelijkheid voor de kerkdiensten. Ze geven samen met de predikanten,  de pastoraal medewerkers en de gemeente vorm aan het pastoraat, het bieden van een luisterend oor aan wie dat nodig heeft. Een aantal ouderlingen heeft een speciale taak en is vrijgesteld van pastorale werkzaamheden:

  1. Ouderling-kerkrentmeesters houden zich bezig met het beheer van de kerkelijke gebouwen. En met financiële zaken anders dan die van de diaconie.
  2. De ouderling-voorzitter is de voorzitter van de kerkenraad en samen met de ouderling-scriba aanspreekpunt.
  3. De ouderling-scriba is de secretaris van de kerkenraad en samen met de ouderling-voorzitter aanspreekpunt.

Diakenen zamelen geld in voor goede doelen (de collecte) en ondersteunen de predikant in kerkdiensten waarin het heilig avondmaal wordt gevierd.

terug