Weekbrief zondag 13 augustus 2023
 


Bericht van overlijden

Op 31 juli jl. is overleden Carolina Klopstra-van Beusekom in de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde in Huize Adegeest. De afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaatsgevonden in De Bilt, waar zij oorspronkelijk vandaan kwam en waar ook haar echtgenoot begraven is.
Moge de Eeuwige in deze verdrietige tijd van gemis haar (schoon)kinderen, klein- en achterkleinkinderen nabij zijn.


Uit de gemeente

Zondag na de kerkdienst kwam Anke Swager mij verrassen met een mooi boeket bloemen namens de kerk. Er was een leuk kaartje bij van Louisa. Heel hartelijk dank daarvoor.
Tot mijn schrik bleek het nodig om mij op 19 juli met een ernstige oogontsteking op te nemen op de acute opname van het LUMC. Er werd een zeer intensieve behandeling gestart en de volgende dag mocht ik na controle naar Oogheelkunde. Daar werd het vele druppelen doorgezet en trad er langzaam verbetering op. Na veel oefenen in het zelfdoen mocht ik Maandag 24 juli naar huis met een tas vol medicatie. Helaas is het zicht nog heel slecht en ze hopen dat het nog wat beter kan worden. Voorlopig volg ik de diensten nog even via het scherm.
Hartelijke groet,
Aleida Muller


Zondag 13 augustus, Dorpskerk, 10.00 uur, ds. Anki Peper

Aan veel onvrede en geroezemoes, irritatie en ruzie, ligt teleurstelling ten grondslag. Soms is het moeilijk onder ogen te durven zien waarin je teleurgesteld bent. De ander? Jezelf? Je leven? Hoe kom je na het doorvoelen van teleurstelling uit bij Hoop?

Collecte
De eerste collecte is voor Epafras. Epafras bezoekt al 35 jaar Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Mensen die gevangen zijn, vastzitten in een vreemd land waar ze soms de taal niet spreken en de leefomstandigheden zwaar zijn. Epafras biedt hen een gesprek met een geestelijk verzorger, een die Nederlands spreekt, naar hen luistert en, als ze dat willen met hen bidt. Ook staan zij mensen bij met diaconale hulp: een laken of een matras als dat er niet is, medicijnen of een medisch onderzoek, zeep en tandpasta voor de persoonlijke verzorging en soms een ticket om terug naar huis te kunnen.
De tweede collecte is bedoeld voor activiteiten in het dorp.

Maak uw gift over op rek.  NL70 INGB 0007 7733 10, t.n.v. ‘Diaconie PG Voorschoten’, o.v.v. de naam van de collecte of gebruik de Appostel App of de SKG-webshop. Voor info zie www.dorpskerkvoorschoten.nl

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor de medewerkers van de Stichting Epafras. Zij zetten zich in voor Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen, vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is. Zij bieden geestelijke steun en praktische hulp. De eerste collecte in deze dienst is voor Epafras.


Actuele berichten

Grondwaterpeil
Een dijkgraaf van één van de waterschappen in Nederland vertelde dat door alle regen van de laatste tijd het grondwaterpeil weer op peil is. Als de regendruppels tegen je ramen kletteren is het altijd goed om aan positieve dingen te denken. Eén van die positieve punten is ook dat op 9 september het weer de Dag van Voorschoten is. We hopen dat de zon dan wel wil schijnen want we houden weer een koffieterras op het Kerkplein. En natuurlijk hebt u wel een uurtje over om hieraan mee te werken. Binnenkort hangt in het Voorhuys een intekenlijst. Zien we uw naam daar dan ook op?
Informatie bij Peri Vos, tel. 5763382 en Pieta Bouwman, tel. 5616712.

Agenda
 • Dinsdag 15 augustus 12.00 uur deadline kopij kerkklok voor september.
 • Woensdag 16 augustus om 15.30 uur kerkdienst in huize Adegeest. Ook niet bewoners welkom!

Oproep
Wie wil helpen bij de voorbereiding van de startzondag (1 oktober a.s.)? Dan introduceren wij ook ons nieuwe jaarthema: 'Aan tafel'! Info: ds. Anki Peper.

Afwezig (herhaalde berichten)
Tot en met 12 augustus ben ik vrij. Alleen voor dringende zaken kunt contact opnemen met dhr. Karel de Vries, 06 53786409. Voor de agenda en alle andere vragen kunt u mailen naar beheerder@dorpskerkvoorschoten.nl
Na 14 augustus krijgt u dan zo snel mogelijk antwoord. 
Babs van der Schoot

Ds. Bert Boter heeft vakantie t/m 13 augustus. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met ds. Anki Peper.


Belangrijke adressen 

 • Ds. B.J.J. Boter (Bert): 071-5289585; bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl
 • Ds. A. Peper (Anki): 071-8873350; anki.peper@dorpskerkvoorschoten.nl
 • Jeugdwerk; jeugdwerk@dorpskerkvoorschoten.nl
 • Ouderenpastoraat: carijn.westeneng@dorpskerkvoorschoten.nl
 • Beheerder Dorpskerk: 06-57478025; beheerder@dorpskerkvoorschoten.nl
  Vrij op maandag, donderdagavond en zondag (behoudens bijzondere samenkomsten)
 • Website PGVoorschoten: https://www.dorpskerkvoorschoten.nl/
 • Aanleveren kopij Weekbrief: weekbrief@dorpskerkvoorschoten.nl.
  Stukken met meer dan 100 woorden worden bij gebrek aan ruimte niet geplaatst.