Weekbrief zondag 6 september 2020
 

Uit de gemeente

Op 30 augustus overleed Gezina Margrita Tjalma-Wessels, Ineke, in de leeftijd van 87 jaar. Zij was de weduwe van Gerrit Tjalma die vorig jaar overleed. De laatste jaren woonde zij in woonzorgcentrum Adegeest. De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 5 september in de Dorpskerk, aansluitend wordt Ineke in besloten kring begraven. Wij wensen de (schoon)kinderen, kleinkinderen en allen die Ineke missen zullen Gods troost en nabijheid toe.
 

Dienst zondag 6 september

Schriftlezing: Matteüs 18:15-20
Hoe ga je met elkaar om wanneer iemand uit de bocht vliegt? Twitter, facebook en andere moderne media weten er wel raad mee: naming and shaming. Maar is dat de beste manier? En lost het iets op? Of kan het ook anders? Jezus zegt van wel, kunnen wij daar iets van leren?
In deze dienst gaat voor ds. Bert Boter.

Collecte
De collecte is bestemd voor het jeugdwerk.
Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, ten name van “Diaconie PG Voorschoten”, onder vermelding van “Jeugdwerk”.

Voorbede
Onze voorbede wordt gevraagd voor alle schoolleiders en docenten die dit nieuwe schooljaar hebben moeten beginnen onder de 'corona-voorwaarden'. De voorbereidingen, die hiervoor noodzakelijk zijn, hebben zeer veel energie en tijd van hen gevraagd. Ook het lesgeven vergt extra zorg en aandacht.

Mand van Barmhartigheid
Op dit moment kunnen kerkdiensten nog niet met alle gemeenteleden gehouden worden. Daarmee komt ook het vullen van de Mand der Barmhartigheid voor de voedselbank in Voorschoten in het gedrang. De voedselbank heeft uit voorzorg voor besmettingen liever niet dat levensmiddelen direct naar hen worden gebracht, maar financiële bijdragen zijn zeer welkom op: IBAN-rekeningnummer:
NL71 RABO 0126 6428 50 t.n.v. Stichting Voedselbank Voorschoten.
 

Actuele berichten

Vrijwilligers gezocht voor het Jeugdwerk!
Het is weer september. Dat betekent dat alle scholen weer zijn begonnen en we in de kerk weer een heel nieuw programma hebben voor de jeugd. Ik kan dit natuurlijk niet alleen doen. Daarom zijn we op zoek naar:
  • Provider leiding
  • Extra handje voor het helpen bij de woensdagmiddag activiteiten.
  • Extra handjes voor de provider activiteiten
Kunt u helpen? Spreek mij dan even aan of stuur een mailtje/appje.
Marianne Sonneveld v Kammen, e.m.sonneveld@gmail.com, 0615858000

Bijwonen kerkdienst.
Per zondag kunt u zich opgeven via het aanmeldformulier op de website, van zondag 12.00 tot woensdag 18:00 uur. Wie geen internet heeft kan zich op middagen telefonisch opgeven: 06-57478025. Tot nu toe konden alle aanmelders de dienst bijwonen.
U kunt ook spontaan naar de kerk komen. Als er nog plek is en u bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer noteert, bent u van harte welkom.
We zijn blij dat we weer met een aantal gemeenteleden de vieringen kunnen houden en dat ook gemeentezang binnen de richtlijnen geleidelijk aan weer mogelijk is. Mede daarom is het belangrijk dat u alleen op een gemarkeerde stoel gaat zitten.

Start eetcafé Het Pluspunt
Vanaf woensdag 9 september start het eetcafé weer in Het Pluspunt, wel met inachtneming van coronamaatregelen. Opgave verplicht. Voor meer informatie zie de agenda op onze website:
https://www.dorpskerkvoorschoten.nl/agendapaginas

Voorbehoud
Als landelijke of regionale coronamaatregelen ertoe leiden dat het eetcafé geen doorgang kan vinden, zal dit worden bekend gemaakt in de weekbrief en zal telefonisch contact worden opgenomen met de gasten die zich hebben opgegeven.
Het team van het eetcafé Het Pluspunt

Startweekend en open huis
Zaterdag 19 september hopen we u allen te verwelkomen bij het open huis in de Dorpskerk en het bijgebouw. Er zijn rondleidingen van 14.00 tot 17.00 uur met om 15.00 uur de bekendmaking van de namen van bijgebouw en zalen en om 16.30 uur het bedanken van de vrijwilligers. We houden rekening met de 1,5 meter afstand en andere coronamaatregelen. Daarom zullen we in kleine groepjes, onder begeleiding van een rondleider, via vaste routes de kerk en het bijgebouw kunnen bekijken.
Op zondag is er dan de startzondag met medewerking van de cantorij.
Voor het open huis zijn er vrijwilligers nodig. Onder andere voor het rondleiden, het schenken van een drankje en het schoonmaken op vrijdag- en zaterdagmiddag. Wie wil helpen kan zich melden bij Peri Vos, liefst per mail perivos@xs4all.nl of telefonisch 071-5763382

Gratis workshop mindfulness op het kerkplein. 
Lees het verslag en de mogelijkheid om nog mee te doen op de website.
Babs van der Schoot

Vakantie
Ds. Willem de Boer heeft vakantie tot en met zondag 13 september en ds. Anki Peper t/m 28 september.
Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met één van de aanwezige collega’s.
 

Jeugd

Woensdag activiteiten.
Woensdag gaan we weer van start met het kliederen in de kerk (voorheen kliederkerk).  De laatste keer dat we bij elkaar kwamen hebben we een start gemaakt aan hele mooie dromenvangers. We gaan ze woensdag afmaken en luisteren naar een verhaal wat over dromen gaat. Kom jij ook gezellig?
Woensdag 9 september 13:30 tot 15:00
 

Belangrijke adressen