Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgevens door de kerk
 

Onlangs is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaan gelden. Deze heeft gevolgen voor het gebruik van persoonsgegevens door kerken. De verordening kent bepaalde rechten toe aan degenen van wie gegevens worden verzameld, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Verder bevat de verordening verplichtingen die waarborgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens.
Wat dit alles betekent voor onze kerk is beschreven in een privacyverklaring, die door de kerkenraad is vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2018. De belangrijkste veranderingen hebben betrekking op de verspreiding van de Weekbrief (voortaan niet meer integraal beschikbaar via de publieke website), de vermelding van gegevens over ziekte in de Weekbrief (alleen na toestemming van de betrokkene) en het gebruik van foto’s (publicatie alleen na toestemming van herkenbare personen).
Verder wordt vastgelegd dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze worden verstrekt en niet langer dan nodig worden bewaard.
De complete privacyverklaring is hier te vinden.