Uit de kerkenraad, december 2023 - januari 2024 Uit de kerkenraad, december 2023 - januari 2024
Allereerst wensen wij u een gezegend 2024!

Vooruitblik op 2024

Een kleine vooruitblik op 2024: dit jaar start onze nieuwe jeugdwerker Barbara Wiesmeijer en hopen wij een nieuwe cantor/cantrix te vinden. Ook zijn er plannen voor gemeentebijeenkomsten, te beginnen in het eerste kwartaal van dit jaar. En we hopen samen met de werkgroep Interne verbinding voor al onze vrijwilligers een vrijwilligersactiviteit te organiseren. Anders dan vorig jaar is onze dank nu uitgesproken via een berichtje op de website en in de Weekbrief, maar een mooi samenkomen moet dit gaan bekrachtigen.

In de kerkzaal gaat ook iets veranderen: het liturgisch centrum zal op een verhoging worden geplaatst en er zullen beamers worden geïnstalleerd. Hiermee wordt het mogelijk om aan weerszijden van de predikant diverse informatie zoals b.v. de liederen te projecteren, als aanvulling op de huidige schermen.

Dan nog een paar belangrijke data: op zondag 14 januari vinden (her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers plaats. Deze keer zal diaken Jacqueline van Beckhoven worden herbevestigd voor een tweede termijn. Op zondag 21 januari nemen wij in de kerkdienst afscheid van onze cantrix Maria Rosenmöller, die per 1 januari jl. bij een andere gemeente is gestart.

Tenslotte gaat binnenkort Actie Kerkbalans weer van start, in de periode van 13 t/m 27 januari. Meer informatie vindt u hier: https://www.dorpskerkvoorschoten.nl/kerkbalans.  We hopen dat we ook dit jaar weer op uw (financiële) steun mogen rekenen!

Terugblik op de laatste kerkenraadsvergadering van 2023

Op 30 november jl. stond onze zesde en laatste kerkenraadsvergadering van 2023 gepland. In deze vergadering is diaken Hans van Kempen benoemd als tweede scriba. Hij zal gaan ondersteunen bij het bijhouden van de mail, het organiseren van vergaderingen, etc. Ondergetekende blijft de scribatelefoon beheren.

Verder zijn de begrotingen van PGV en Diaconie goedgekeurd en een plan met “groene” maatregelen waaronder zonnepanelen voor op het dak van het 't Voorhuys. Ook is een brief van het bestuur van het Voorschotens Kamerkoor besproken over de huurprijzen. Het College van Kerkrentmeesters heeft mede naar aanleiding hiervan de huurprijzen weer tegen het licht gehouden.

Een belangrijk agendapunt was de profielschets voor cantor/kerkmusicus. De Liturgiecommissie had hier een voorstel voor gemaakt. Na bespreking in de kerkenraad is een vacaturetekst opgesteld, die op onze website en breder inmiddels is gepubliceerd.

Tot zover voor nu. We wensen u alle goeds.
Froukje Harkes-Idzinga, scriba en Jacqueline van Beckhoven, diaken

 
terug