Uit de kerkenraad, 30 januari 2023 Uit de kerkenraad, 30 januari 2023

Op 30 januari j.l. was de eerste kerkenraadsvergadering van 2023. De vergadering begon met een afscheidsmoment voor onze huidige jeugdwerker, Marianne Sonneveld-van Kammen. Zij heeft in de afgelopen jaren deelgenomen aan kerkenraadsvergaderingen in plaats van de jeugdouderling.  

Marianne neemt op zondag 12 maart afscheid van de gemeente tijdens de kerkdienst. De voorbereidingen voor deze dienst zijn besproken in de kerkenraad.

Dit was de eerste kerkenraadsvergadering met onze nieuwe ouderlingen Jaap Booij en Katinka Fledderus. Voor hen, maar ook voor “oudgedienden” is aandacht besteed aan trainingen en informatie voor (nieuwe) ambstdragers. De PKN stelt deze beschikbaar.

Veel aandacht ging uit naar de vacatures voor kerkelijk werkers. Inmiddels is er met goedkeuren van de kerkenraad een contract aangeboden aan een seniorenpastor.

De vacature voor jeugdwerker staat nog open. Daarom heeft de kerkenraad gesproken over een plan om het jeugdwerk wel door te laten totdat een nieuwe jeugdwerker is gevonden. Meer informatie hierover volgt. Het is de bedoeling dat activiteiten als basiscatechese en JeS door blijven gaan, maar ook de andere activiteiten die er zijn voor kinderen en jongeren.
Belangrijk is dat ook een jongere bij de sollicitatieprocedure voor de nieuwe jeugdwerker wordt betrokken.

Het voorstel van CvK voor de nieuwe huurprijzen van dit jaar is door de kerkenraad aangenomen, waarbij er is afgesproken dat de nieuwe huurprijzen op onze website worden geplaatst.

Naar aanleiding van verschillende signalen is er kort gesproken over de kerkdiensten: het bleek dat er onduidelijkheden bestonden over het bijplaatsen van stoelen. Ook worden kerkdiensten soms als erg lang ervaren. Hier wordt actie op ondernomen.

Op zondag 29 januari ging tijdens de kerkdienst het alarm af. Na een korte evaluatie van deze valse alarmmelding zijn er concrete werkafspraken gemaakt. Ook wordt er een ontruimingsoefening gepland met vrijwilligers die een rol hebben bij een ontruiming, waaronder kerkenraadsleden.

Naar aanleiding van de enquête over de opstelling van de kerkzaal gaat een commissie aan de slag met de resultaten. Ongeveer de helft van de respondenten is voorstander van een alternatieve opstelling en de andere helft vindt het goed zoals het nu is. De kerkenraad vindt dit voldoende aanleiding om in overleg met de beheerder en de liturgiecommissie alternatieve opstellingen te onderzoeken. In de enquête is ook gevraagd naar de beeldschermen en het geluid in de kerkzaal. Deze onderwerpen worden ook meegenomen door de commissie.

Verder was er een update vanuit de commissie Kerkklok over het overleg met de drukker. Er is ook gesproken over de chocogroet voor jongeren, en een kaartenactie vanuit de kerkenraad om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Deze kaartenactie is mede georganiseerd door de werkgroep Interne Verbinding en Vrijwilligers. Vanuit die werkgroep zal binnenkort ook weer contact worden opgenomen met de contactpersonen van al onze vrijwilligersgroepen. Doel is om het overzicht van al onze vrijwilligers actueel te houden.

De volgende kerkenraadsvergaderingen zijn gepland in maart, juni, augustus, september en november. Daarnaast zullen er dit jaar één of twee retraites worden georganiseerd, waarin de kerkenraad langer zal stilstaan bij een thema. In het voorjaar zal de retraite in het teken staan van het thema “de kerkenraad”.  Over rol en functie en wat we daar zelf van vinden. We zullen ook extra informatie- en brainstormsessies met de gemeenteleden na de dienst op zondag nader vorm gaan geven. Het idee om deze sessies te houden komt uit de gemeentebijeenkomsten die in het najaar van 2022 werden georganiseerd. De eerstvolgende sessie zal naar verwachting in het teken staan van het plan voor het jeugdwerk, dat al eerder in dit bericht genoemd is.

We houden u en jullie op de hoogte.
Froukje Harkes-Idzinga, Scriba
Jacqueline van Beckhoven, Diaken
 

terug