Uit de kerkenraad, 14 november en gemeentebijeenkomst, 27 november Uit de kerkenraad, 14 november en gemeentebijeenkomst, 27 november

Een volle Oase dit keer weer, maar ook een volle agenda. Met onder anderen bij de ingekomen post een brief van verontruste gemeenteleden naar aanleiding van de recente besluiten met betrekking tot het jeugdwerk. Op het moment van schrijven van deze blog is er namens de kerkenraad een reactie gestuurd. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen (de meesten van) de betreffende gemeenteleden, de voorzitter en de scriba.

Als gast waren enkele leden van de Kerkklokredactie aanwezig om het belang van de Kerkklok toe te lichten en om de financiële situatie te bespreken. De Kerkenraad heeft het hebben van een hoog kwalitatief gemeenteblad onderstreept. Besproken is dat de financiën van de Kerkklok onder de kerkenraad vallen. Na ontvangst van een begroting voor 2023 zal de kerkenraad bekijken wat er nodig en mogelijk is aan eventuele financiële ondersteuning naast de inkomsten uit abonnementsgeld.

Beide predikanten hebben verslag gedaan van het jaar 2021-2022, waarbij we weer even terug gingen in Corona-tijd. Ondanks die bijzondere omstandigheden was er weer sprake van volle programma’s en heeft het Jaarthema Bezieling ook een bijzondere tint gekregen door het plotselinge overlijden van Willem de Boer.

Kort is er gesproken over het thema van dit jaar, namelijk “Doen is geloven”. Dit thema zal ook terugkomen in de brief over de Eindejaarscollecte.

Om de financiën op orde te houden en mogelijk meer inkomsten te verwerven,  wordt de actie Kerkbalans goed en net iets anders dan andere jaren voorbereid. Er zijn plannen voor meer doelgroepgerichte communicatie. En er zijn plannen om meer gebruik te maken van verschillende communicatiemogelijkheden.

Alle doelen waar we financiële hulp aan willen verlenen in het volgende jaar zijn ook weer vastgesteld in een collecterooster. Tevens hebben we om extra (deur)collectes uit te kunnen voeren de Diaconie de bevoegdheid gegeven om maximaal zes keer per jaar in te stemmen met een dergelijk verzoek.

Op zondag 27 november is er een gemeentebijeenkomst gehouden. Hierin is de financiële situatie van onze gemeente toegelicht. En er is uitgebreid stilgestaan bij het besluit om een jeugdwerker en een ouderenwerker voor 12 uur per week te gaan werven. Daarnaast is stilgestaan bij het besluit om het tijdelijke contract van de huidige jeugdwerker niet in een vast contact om te zetten. Er was gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Hier werd kort op ingegaan. Vanwege de korte beschikbare tijd was een uitgebreid gesprek helaas niet mogelijk.
Een samenvatting van punten die zijn genoemd en waar de kerkenraad mee aan de slag zal gaan, volgt. Voor nu alvast: inmiddels zijn er twee commissies bezig om profielen op te stellen voor een nieuw te werven jeugdwerker en voor een nieuw te werven ouderenwerker. Hier zullen voorstellen uit komen, die half december in de kerkenraad worden besproken. Intussen zijn we al om ons heen aan het kijken naar mogelijk geschikte kandidaten, om de vaart erin te houden. Als de profielen zijn vastgesteld, zullen vacatures worden uitgezet.

Binnenkort wordt iedereen uitgenodigd om zijn mening te geven over de Engelse opstelling van de kerkzaal. Bij het ontwerp en nadat we de nieuwe Dorpskerk in gebruik hebben genomen is hiervoor gekozen, maar wel met het voornemen om een tussentijdse evaluatie te houden. Deze zal in december plaatsvinden met een korte vragenlijst. De vragenlijst zal op papier en digitaal worden aangeboden.

Het nieuwe jaar begint dit keer op een zondag. We hebben met het voorstel om iets later aan te vangen met de zondagsdienst aangenomen. Deze dienst geven we een feestelijk tintje door voorafgaand een halfuur een koffie-inloop te houden en na afloop met elkaar het glas te heffen op een mooi en gezegend nieuwjaar.
We wensen u alvast goede Kerstdagen.

Namens de Kerkenraad,
Jacqueline van Beckhoven, diaken en Froukje Harkes-Idzinga, ouderling-scriba
 

terug