Uit de kerkenraad, 28 januari 2022 Uit de kerkenraad, 28 januari 2022
Op 13 januari hebben we in een bijzondere Kerkenraadsvergadering kennisgemaakt met onze classispredikant, ds Julia van Rijn. Zij is er voor de kerken in de classis Zuid-Holland Noord, waar de PGV ook bij hoort. Meer informatie staat op de website https://www.classiszuidhollandnoord.nl/ .

Op 27 januari was de eerste “gewone” kerkenraadsvergadering van dit jaar. Hierin zijn o.a. ideeën besproken naar aanleiding van de kennismaking met onze classispredikant. Zo komt er dit jaar alsnog een feestelijke start van het kerken in de nieuwe Dorpskerk. En zal ondergetekende contact zoeken met de kerken binnen de ring Leiden, waartoe wij binnen onze classis behoren en met wie wij samen ambtsdragers afvaardigen naar de classis.

Verder zijn de presentatie en de uitwerking van  het nieuwe Beleidsplan voor onze gemeente besproken. Hierover zult u binnenkort meer over lezen, horen en zien. In maart wordt het Beleidsplan na de kerkdienst gepresenteerd. Ook in maart zijn (her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers gepland. Meer informatie volgt in de Weekbrief en op de website.

Een ander onderwerp was, hoe kan het ook anders, Corona. Nu we weer naar de kerk kunnen, is gesproken over de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. En over de coronamaatregelen die het Moderamen Plus (dagelijks bestuur, predikanten, cantrix en beheerder) voorstellen. Hierbij kijkt de kerkenraad ook naar de adviezen van het Interkerkelijk contact in overheidszaken en de PKN. Deze adviezen zijn te vinden op www.cioweb.nl en www.protestantsekerk.nl.
Tenslotte de vergadermaanden van de Kerkenraad dit jaar: januari, maart, mei, juli, september en november.

Alle goeds gewenst.

Froukje Harkes-Idzinga
Scriba Protestantse Gemeente Voorschoten

 
terug