Uit de kerkenraad, 26 september, nader uitgewerkt Uit de kerkenraad, 26 september, nader uitgewerkt

Financiële besluiten

De financiële positie van onze kerk is nu nog goed, maar er zijn zorgen. Corona heeft een flink gat geslagen in onze inkomsten, er zijn steeds minder betalende leden (daarover verderop meer). De vaste uitgaven aan gebouw en personeel nemen alleen maar toe. Maatregelen zijn nodig om ook op de lange termijn financieel gezond te blijven en om tegelijkertijd te kunnen uitvoeren wat we beschrijven in ons beleidsplan (zie het mooie filmpje op deze website). Eerder had de kerkenraad al besloten om de predikantsplaats van 2,5 dag per week die ds. De Boer achterlaat, niet te vervullen. De gevolgen hiervan zijn dat we meer met gastpredikanten zullen gaan werken en meer vrijwilligers zullen inzetten voor het begeleiden van uitvaarten, gesprekgroepen en pastorale werkzaamheden. Gelukkig heeft een aantal personen zich inmiddels bereid verklaard om hier een bijdrage aan te leveren (meer handen blijven altijd welkom…)!
Wat de kerkenraad nu moet bekijken is: hoe kunnen we de kerk naar de toekomst toe financieel gezond houden, en tegelijkertijd alles doen wat we willen doen? Wat het laatste betreft: er is al langer behoefte aan professionele ondersteuning van het ouderenpastoraat (een ‘ouderenwerker‘). Zeker gezien het grote aantal ouderen in onze gemeente. Het blijft daarnaast belangrijk om te investeren in (activiteiten voor) onze kinderen en jongeren. Omdat het uit de lengte of de breedte moet komen, heeft de kerkenraad besloten om het bestaande aantal uren van de kerkelijk werker op te splitsen. Op dit moment is 24 uur per week beschikbaar voor het jeugdwerk. Dit wordt per maart 2023 12 uur per week voor het jeugdwerk en 12 uur per week voor het ouderenwerk. Of deze uren door een of twee kerkelijk werkers zullen worden ingevuld, wordt later bepaald. Deze betaalde medewerker(s) zal/zullen onze vele vrijwilligers kunnen ondersteunen. Daarnaast zal het aantal betaalde uren van onze cantrix, gelet op het belang van muziek voor onze kerk, worden uitgebreid van 8 naar 10 uur per week.
Het tijdelijke contract van onze jeugdwerker Marianne Sonneveld loopt af in maart 2023 en zal niet worden omgezet in een vast contract. Er is veel waardering voor het werk dat Marianne heeft verricht, bijvoorbeeld tijdens de Coronapandemie en lockdowns. Uit een brede feedbackronde onder ouders, vrijwilligers, predikanten, beheerder en andere betrokkenen kwamen echter verschillende meningen en ervaringen naar voren. Dat was voor de kerkenraad reden om de moeilijke beslissing te nemen om Mariannes contract niet te verlengen.
Dat we steeds minder leden hebben heeft ook gevolgen voor de langere termijn. We zijn steeds minder in staat om twee fulltime predikantsplaatsen te financieren. In februari 2026 gaat ds. Peper met emeritaat. De kerkenraad heeft besloten om de vacature die dan ontstaat niet volledig opnieuw in te vullen en de pastorie te verkopen. Er zal dan dus geen nieuwe fulltime predikant worden aangenomen. Wel zullen we in 2025 bekijken of er voldoende geld is voor het aanstellen van een part time predikant/kerkelijk werker.
Wat de inkomsten betreft, hebben de kerkrentmeesters (penningmeesters en gebouwenbeheerders) geconstateerd dat een aanzienlijk deel van onze leden op dit moment maar in zeer bescheiden mate bijdraagt aan de kosten van onze kerk. Ruim een kwart van onze gemeente heeft de laatste drie jaar helemaal niet bijgedragen, en een even groot deel draagt €50 of minder per jaar bij. Dit terwijl de kosten per lid circa €300 euro per jaar bedragen. We willen de bewustwording hierover vergroten, want de bijdragen moeten -uiteraard naar vermogen!- omhoog om onze jaarlijkse tekorten te kunnen dekken. De kerkrentmeesters zullen hiervoor voorstellen doen in het kader van de actie Kerkbalans 2023, samen met ideeën om de overige kosten -zoals de energiekosten- terug te dringen.

Gevolgen voor en toekomst van het Jeugdwerk

Per maart 2023 zijn er minder uren beschikbaar voor een jeugdwerker en onze huidige jeugdwerker zal dan vertrekken. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van ons jeugdwerk. Op zondag 9 oktober is daarom aansluitend aan kerkdienst en koffiedrinken een lunchbijeenkomst gehouden met ouders van gezinnen met kinderen en jongeren en voor vrijwilligers uit het jeugdwerk. Ook jongeren van Provider waren welkom.
Tijdens de bijeenkomst was ruimte voor het uitwisselen van gevoelens en gedachten over de besluiten. En over de gevolgde procedure, voor sommigen kwam het besluit onverwacht. De kerkenraad heeft hier een toelichting op gegeven, waarna werd besproken hoe we met elkaar verder kunnen en wat belangrijk is. Een belangrijk punt dat naar voren kwam, is dat in de pastorale zorg voor jongeren continuïteit heel belangrijk is. Er moet een vast aanspreekpunt zijn om een vertrouwensband op te kunnen bouwen. In overleg met de aanstaande jeugdouderling en de (nieuwe) kerkelijk werker zal worden bekeken hoe dit vormgegeven kan worden.
Andere punten die genoemd werden, zijn: het behouden van de huidige kinder-en  jongerenactiviteiten zoals de woensdagmiddagactiviteiten en JeS; muziek zoeken die jongeren aanspreekt en muzikale talenten benutten (hier is onze cantrix al mee begonnen); succesverhalen van andere  kerken verzamelen; zorgen voor een ongedwongen sfeer en een “wij”- gevoel; kijken waar de verbinding, het cement, tussen verschillende groepen zit;  een aanspreekpunt zoeken/hebben dat qua leeftijd dicht bij de jongeren staat. Ook is het idee geopperd om een vrijwilligersmarkt te organiseren en een aparte activiteit voor al het werk dat de vrijwilligers in de kerk verrichten, binnen het jeugdwerk en daarbuiten. Om met elkaar in gesprek te komen als PGV, is een idee genoemd om wat vragen op de tafels te leggen bij het zondagse koffiedrinken na de kerkdienst. En een lunchbijeenkomst zoals deze vonden de meeste deelnemers voor herhaling vatbaar.
Om het jeugdwerk ook in de nabije toekomst mogelijk te maken met behoud van de huidige activiteiten en jeugdpastoraat is een grotere inzet van vrijwilligers nodig. Ook dat is genoemd. Dit wordt in overleg met alle betrokkenen nog nader uitgewerkt.

Als u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan op de website (Dorpskerkvoorschoten.nl) en in de Kerkklok. Wij hopen u en jullie te zien bij de gemeentebijeenkomst op 27 november a.s..

 

Herman Scholten                       voorzitter kerkenraad
Froukje Harkes-Idzinga             scriba (secretaris) kerkenraad
 

terug