Uit de kerkenraad, juni 2023 Uit de kerkenraad, juni 2023

In juni waren er twee kerkenraadsbijeenkomsten: op donderdag 1 juni een retraite en op donderdag 8 juni een reguliere kerkenraadsvergadering. In dit bericht leest u hier meer over. Ook kunt u lezen wat kerkenraadsleden doen naast het organiseren, voorbereiden en bijwonen van kerkenraadsvergaderingen.


Retraite donderdag 1 juni

Donderdagavond 1 juni dacht de kerkenraad tijdens een retraite-avond na over het thema “Model kerkenraad". In een informele sfeer hebben we in kleine groepen met elkaar van gedachten gewisseld over de volgende thema's:

  • Wat ons drijft als ambtsdragers
  • Wat wij ervan vinden dat je als ambtsdrager automatisch in de kerkenraad komt en meebestuurt, ook als je bijvoorbeeld in de eerste plaats pastoraat wilt verlenen of diaconale activiteiten wilt doen.
  •  Wat wij vinden van de vorm van kerkbestuur zoals wij die bij de PGV kennen
  • Welke modellen voor het vormgeven van kerkenraad en kerkbestuur de PKN anno 2023 kent en wat wij daar de vooren nadelen van vinden.
  • Of wij iets zouden willen veranderen aan onze huidige vorm van kerkbestuur en vormgeving van de kerkenraad. En zo ja, welk PKNmodel wij dan zouden willen toepassen.
  • Wat wij vinden van onze werkwijze, waaronder de wijze van notuleren en communiceren over wat de kerkenraad doet.
  • Hoe wij gemeenteleden die niet in de kerkenraad zitten betrokken kunnen houden bij het reilen en zeilen van onze gemeente.
Naast dat we op zoek gaan naar kerkelijke gemeenten die met een andere vorm van kerkenraad en kerkbestuur werken dan wij, gaan we ook een gemeentebijeenkomst organiseren over het thema “Model kerkenraad”. Tijdens deze bijeenkomst zullen de verschillende modellen van de PKN worden toegelicht (Voor meer informatie: "Voor geinteresseerden"). Er zal er ook gelegenheid zijn om met elkaar van gedachten te wisselen over de voor-en nadelen van de verschillende modellen. En of het wenselijk zou zijn in onze gemeente eventueel met een ander model te gaan werken dan we nu doen. Doel is om een vorm te vinden die voor onze gemeente goed werkt, die toekomstbestendig is en waarbij gemeenteleden zich gehoord voelen.


Kerkenraadsvergadering donderdag 8 juni
Op donderdag 8 juni heeft de kerkenraad in een vergadering de jaarrekeningen van onze gemeente en van de diaconie vastgesteld. Ook is er o.a. een update gegeven over de vacature voor jeugdwerker en over de commissie die zich bezighoudt met de inrichting van de kerkzaal n.a.v. de enquête die hierover eerder is gehouden.
Voor wat betreft de vacature voor jongerenwerker: er is een sollicitant geweest, maar van beide kanten bleek er geen match te zijn. Wel zijn er naar aanleiding van het sollicitatiegesprek nieuwe ideeën ontstaan over de invulling van de functie van jongerenwerker in onze gemeente. Hierbij speelt ook mee hoe de huidige situatie is vormgegeven. De bestaande vacaturetekst wordt kritisch bekeken en waar nodig herzien in overleg met betrokkenen. We houden u op de hoogte.
De commissie “inrichting kerkzaal” die zal bekijken wat te doen met de resultaten van de eerder gehouden enquête heeft helaas nog niet bijeen kunnen komen. De commissieleden hadden de afgelopen periode andere bezigheden. Maar dit onderwerp is niet vergeten en u zult hier meer over horen!
Hieronder volgt een korte uiteenzetting waar kerkenraadsleden de afgelopen periode mee bezig zijn geweest:
Met het voornemen om meer contact tussen gemeenteleden (waaronder de kerkenraadsleden) te onderhouden is een kleine commissie aan de slag gegaan. We hebben een eerste bijeenkomst "Vuurtje brandend houden” op 11 juni jl. na afloop van de zondagsdienst gehouden. Met gemeenteleden en zo veel als mogelijk ook een kerkenraadslid gegroepeerd om een "brandend vuurtje” op een (sta)tafel zijn in meerdere groepen de verschillende onderwerpen m.b.t. de vraag “wat vinden we mooi/plezierig aan onze kerkdiensten ?” uitvoerig met elkaar doorgesproken. Zoals ook aangekondigd in de Kerkklok/weekbrief lag de nadruk erop om elkaar te horen en te spreken, waarbij er geen centrale terugkoppeling zou zijn. Met koffie of thee onder handbereik werd er met groot enthousiasme gesproken over onze bevindingen.
De werkgroep Groene Kerk heeft in samenspraak met de predikant en aangevuld met een zeer enthousiast en jong gemeentelid zich gebogen over een nadere invulling van de Milieudienst. Met het in het beleidsplan opgenomen thema “Groene Kerk” is afgesproken dat we in de Milieudienst en de Oogst/Dankdienst het thema verder uitwerken. Na een mooie start vorig jaar is in de Milieudienst op 4 juni jl. nog meer de nadruk komen te liggen op onze zorg over de aarde en onze mogelijkheden om bij te dragen aan een meer gezonde en leefbare aarde. Hierbij is ook weer genoemd wat we binnen het kerkgebouw allemaal al bijdragen en wat inspirerend kan zijn voor thuis. Ook is er voor het eerst gesproken over de mogelijkheid om 't Voorhuys van zonnepanelen te gaan voorzien.

Tot zover voor nu. We wensen u een goede zomer!

Jacqueline van Beckhoven, diaken
Froukje Harkes-Idzinga, scriba
 

terug