Uit de kerkenraad, 27 maart 2023 Uit de kerkenraad, 27 maart 2023

Op maandag 27 maart jl. heeft de kerkenraad weer vergaderd in de Oase. Naast zo'n 6x per jaar een KR vergadering bijwonen, houden kerkenraadsleden zich ook met verschillende activiteiten bezig. Daarover verderop iets meer.

Naar aanleiding van het voornemen om alle vrijwilligers in beeld te krijgen, is ook het idee ontstaan om alle vrijwilligers door het sturen van kaart te bedanken. Voor zover we nu weten zijn 206 vrijwilligers actief in onze gemeente. U zult begrijpen dat het een hele klus was om het overzicht te verkrijgen en de kaarten te schrijven en te verspreiden. Met vereende krachten vanuit de kerkenraad en de werkgroep Interne verbinding en weer enkele vrijwilligers is dit gelukt. Binnenkort zal de scriba contact opnemen met alle voorzitters/contactpersonen van de verschillende vrijwilligersgroepen. Er zal worden gevraagd om te helpen het overzicht van vrijwilligers actueel te houden.

Onze predikant Bert Boter heeft deelgenomen aan een kerkdienst van Mozaiek071 in Het Kruispunt. Hij heeft contact gelegd met de voorgangers en hen uitgenodigd voor het pastoresoverleg. Ze stonden hiervoor open.

Onze jeugdouderling is samen met vrijwilligers en de predikanten gestart met “plan B” voor het jeugdwerk. Zo kunnen onze jeugdactiviteiten doorgaan, nu we nog geen nieuwe jeugdwerker hebben. In de Kerkklok en op de website staat en volgt meer informatie.

Intussen heeft de scriba contact met de Dienstenorganisatie van de PKN. Van hieruit krijgen we hulp om een nieuwe jeugdwerker te vinden. De Dienstenorganisatie heeft de ervaring dat er tegen de zomer meer kans is om iemand te vinden, als er weer nieuwe kerkelijk werkers afstuderen. Intussen vragen wij u om potentiële kandidaten op de vacaturete wijzen. De vacature is te vinden op de homepage van onze website.

Daarnaast hebben we ook nog een vacature openstaan voor Archiefbeheerder. Wilt u/wil jij ons helpen met ons digitale PGV-archief? Het zou geweldig zijn als u zich/jij je dan bij 1 van onze kerkrentmeesters meldt.

Verder gaat een aantal kerkenraadsleden samen met betrokkenen eind april van start met de uitkomsten van de enquête over de inrichting van de kerkzaal, het gebruik van de schermen en de mogelijkheden van het geluid. De startbijeenkomst is inmiddels gepland.

Een enquête om uw en jouw mening te horen smaakt naar meer. Tijdens de gemeentebijeenkomsten in het najaar van 2022 is de behoefte uitgesproken om na de kerkdienst af en toe een gesprek met gemeenteleden te organiseren. Hier gaat een groepje kerkenraadsleden mee aan de slag. U/je kunt waarschijnlijk dit voorjaar het eerstvolgende gesprek verwachten.

Onze kerkrentmeesters gaan intussen aan de slag met een voorstel voor verhuur van de kerk op zondagen. Er wordt bekeken of bepaalde zondagen gereserveerd zouden kunnen of moeten worden voor kerkelijke activiteiten. Op die zondagen zou de kerk niet verhuurd worden. Deze gedachten moeten nog nader worden uitgewerkt.

De kerkenraad staat achter een voorstel van onze cantrix om in elk geval twee keer per jaar een muzikale dienst aan te bieden waar ook mensen uit het dorp van harte welkom zijn. In zo'n dienst wordt bijvoorbeeld een “passion”, een cantate of een oratorium uitgevoerd.

Tot zover voor deze keer. Wij wensen u alle goeds.

Jacqueline van Beckhoven, diaken
Froukje Harkes-Idzinga, scriba
 

terug