Uit de kerkenraad, maart 2024 Uit de kerkenraad, maart 2024
Als ingelast bespreekpunt stond de kennismaking met ds. Koster geagendeerd.
Ds. Martin Koster is tot de zomer predikant in Sassenheim en zijn laatste gemeente was de Bosbeskapel in Den Haag-Zuidwest. Hij wilde in de laatste jaren vóór zijn pensioen verkennen wat er voor hem nog mogelijk was en is ambulant predikant geworden en werkt daarnaast een dag in de week als docent. Ds. Koster heeft ervaring met verschillende vormen van diensten bijvoorbeeld het tijdens de dienst in verschillende groepen uiteen gaan om uiteindelijk de dienst weer gezamenlijk af te sluiten. Hij doet graag bezoek- en kringenwerk. Nu werkt hij op maandag en dinsdag en nog een ochtend per week om werkzaamheden voor de gemeente te verrichten. Hij gaat in Sassenheim één keer in de zes weken voor en is bereid om bij ons in de eerste maanden dit één keer in de vier weken te gaan doen. Al met al verliep het gesprek tussen ds. Koster en de kerkenraad in goede sfeer. De kerkenraad heeft besloten om ds. Martin Koster vanaf 1 september te benoemen als ambulant predikant voor één jaar. Na negen maanden zal worden bekeken hoe we verder gaan.

In “Uit het team”  in Kerkklok 4 of op de website kunt u lezen hoe ds. Bert Boter en Carijn Westeneng de werkzaamheden hebben verdeeld tot aan 1 september. In Kerkklok 5 of 6 en op de website wordt vermeld hoe de werkzaamheden worden verdeeld na 1 september.

Nog een mooi bericht is dat Gertine Hoefnagel  vanaf 12 april as. Start als cantrix voor 8 uur in de week. De kerkenraad, maar zeker de cantorij ziet uit naar haar komst.

Ook op de agenda stond het vaststellen van een noodplan in geval we door omstandigheden op zondag geen predikant hebben, waardoor de wekelijkse dienst op alternatieve wijze vorm moet krijgen. Het noodplan is gemaakt en alle betrokkenen worden ingelicht.

Zoals al eerder gemeld is er een Beroepingscommissie aangesteld, waarna  de kerkenraad in een extra kerkenraadsvergadering met de commissieleden over een eerste oriëntatie van het functie- profiel heeft gesproken. Ook heeft de commissie op 11 maart jl. met de gemeente gesproken over wat we als gemeenteleden belangrijk vinden bij het aanstellen van een nieuwe predikant.  
De kerkenraad is akkoord gegaan met de profielschets, het profiel van de PGV en de tekst voor de advertentie zoals deze door de commissie is aangedragen.
Veel waardering voor het geleverde werk van de commissie wordt uitgesproken en met vertrouwen gaan we de volgende fase starten, waarbij de commissie in haar werk de gids voor het beroepingswerk van de PKN zal opvolgen.

Er is ook over de financiën gesproken (de jaarrekening van 2023 en de meerjarenplanning) in verband met de solvabiliteitsverklaring. Dat is de financiële goedkeuring die wij van de PKN moeten krijgen om een beroep te kunnen uitbrengen op een nieuwe fulltime predikant. Daarna kan de advertentie geplaatst worden.

Tot slot: De startzondag is op zondag 15 september en het jaar thema 2024-2025  is “Als nieuw”.

Freek Bakker is bereid gevonden om voorlopig de plaats van ds. Anki Peper in de kernredactie van de Kerkklok over te nemen.

Hans van Kempen notulist en diaken
Jacqueline van Beckhoven, diaken
Froukje Harkes, scriba 
terug