Voorbeden Voorbeden
‘De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap; in het gebed wordt haar antwoord openbaar op het Woord van God, dat haar heeft geschapen; daarom is het gebed als dankzegging en aanbidding, als belijdenis en voorbede, als regelmatig vragen en aanroeping in de nood, als stil verhaal van vrede en als kreet uit de diepte, het meest onvervreemdbaar kenmerk van het kerk-zijn’ (K.H. Miskotte in ‘De weg van het gebed’)

De zondagse viering kent verschillende gebeden, van drempelgebed tot dankgebed, van smeekgebed tot stil gebed, van gebed om de aanwezigheid van Gods Geest tot en met het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd, het ‘Onze Vader’. En er wordt voorbede gedaan …

Voorbedenboek

Om ons te helpen is er een voorbedenboek. Vóór de dienst kan iedereen die dat wil van het boek gebruik maken om voorbeden aan te vragen.
Vlak voor de dienst der gebeden wordt het boek opgehaald door de diaken van dienst en overhandigd aan de predikant. De predikant maakt de aangevraagde voorbeden bekend aan de gemeente om vervolgens voor te gaan in de dienst der gebeden.

Voorbedengroep

Iedere zondag wordt tenminste één voorbede aangevraagd. Dat is een voorbede die al van te voren door de Voorbedengroep in het voorbedenboek is geplaatst. Deze voorbeden worden zorgvuldig voorbereid door een groepje gemeenteleden. Het zijn deze voorbeden die heel vaak betrekking hebben op maatschappelijke problemen, ver weg en dichtbij. Het is deze voorbedengroep die ons er aan herinnert dat het vraaggebed regelrecht te maken kan hebben met de actualiteit en ons bidden ‘verzet’ aantekent tegen alles wat in strijd is met vrede en recht.
De voorbedegroep is ooit ingesteld door de diaconie en bestaat voor het merendeel uit oud-diakenen en de secretaris is lid van de diaconie. Om beurten maken zij conceptvoorbeden en bespreken die dan met elkaar.
De secretaris zorgt dan voor de definitieve versie en de verspreiding.
Voor verder informatie: diaken Hans van Kempen (5313260 – e-mail)

Interkerkelijke Gebedskringen

Verschillende gemeenteleden zijn actief in interkerkelijke gebedskringen. In deze kringen is ruimte voor ontmoeting en verdieping. Er wordt gebeden voor mensen uit de verschillende geloofsgemeenschappen, voor ‘de wereld’ en voor elkaar.

Iedere woensdag komt een groep bij elkaar: van 08.45 – 09.45 uur. Voor verdere informatie: Mirjam Litjens (5622662 – e-mail).

Een tweede groep komt om de twee weken bijeen op vrijdag: van 10.00 – 11.00 uur. Voor verder informatie: Nanne de Geus (5315918 - e-mail)

 
terug