Taken Diaconie Taken Diaconie
Inleiding
De meest zichtbare taak van de diakenen is de aanwezigheid tijdens de kerkdienst. Zij zamelen de gaven in tijdens de kerkdiensten. De Diaconie stelt samen met de kerkrentmeesters het rooster voor de doelen van de collectes op. De Diaconie en de commissie ZWO doen voorstellen voor extra collectes. De diaconie houdt ook jaarlijkse de enquête voor het doel van de Heilig Avondmaalscollectes in het volgende jaar. De diakenen zijn nauw betrokken bij de viering van het Heilig Avondmaal tijdens de kerkdiensten. Zij zorgen voor de voorbereiding en helpen bij de daadwerkelijke viering.
De taken van de Diaconie gaan terug op het samenleven in de eerste christelijke gemeenten. In het werk van de diaconie ligt de nadruk op aandacht voor de ander, dichtbij en veraf en op het samen delen. De zeven werken van barmhartigheid staan centraal. Een van de activiteiten van de Diaconie is Stille Hulp.

Stille Hulp
Stille Hulp is individuele hulp voor mensen of gezinnen in financieel moeilijke situaties. Dit kan zijn door werkloosheid, ziekte, psychische problemen, scheiding enz. Problemen waardoor het dagelijks leven van mensen ontwricht kan raken. De Diaconie kan dan uitkomst bieden. Zij kunnen helpen zoeken naar een oplossing. Soms is dat door b.v. een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe wasmachine, soms ook door te helpen zoeken naar de juiste instantie voor het vinden van een meer structurele oplossing. De hulp van de Diaconie beperkt zich niet alleen tot de leden van de Protestantse Gemeente Voorschoten, maar voor iedereen die directe hulp kan gebruiken. Bij de Stille Hulp wordt nauw samengewerkt met de gemeente Voorschoten en met de Stichting Voor Elkaar. Ook is er contact met Charitas de diaconale organisatie van de Rooms Katholieke Kerk.
Loopt u aan tegen een van bovengenoemde problemen? Komt u er zelf niet uit? Of wilt u meer weten? Kent u mensen met dergelijke problemen, benader dan de diaconie. Mail naar voorz.diaconie@dorpskerkvoorschoten.nl  of secr.diaconie@dorpskerkvoorschoten.nl.
De Diaconie betracht bij dit werk strikte vertrouwelijkheid.
Naast deze praktische hulp ondersteunt de diaconie veel organisaties dichtbij en ver weg die een diaconaal doel dienen.

Steun aan organisaties 
Het doel van de organisatie moet verband houden met één van de werken van barmhartigheid: hongerigen voeden, dorstigen laven, vreemdelingen herbergen, naakten kleden, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken, doden begraven of vrede stichten.
De volgende organisaties ontvangen van de Diaconie een jaarlijkse gift:
- Bakkerij Leiden: hulp aan dak- en thuislozen
- Stichting Epafras: pastorale zorg voor Nederlandse gevangenen in buitenlandse gevangenissen,
- Stichting Exodus Leiden: begeleiding van ex-gevangenen,
- Hospice Wassenaar: verzorging van terminale patiënten,
- Issoria Leiden: verzorging van terminale patiënten.
Organisaties zoals Wilde Ganzen, Kerk in Actie, Amnesty International, Stichting De Regenboog en Stichting De Hoop worden gesteund met de opbrengst van de collectes.
Bijzondere acties van de diaconie zijn de jaarlijkse kerstactie en de organisatie van de vakantieweken voor ouderen.

Kerstactie
In de donkere dagen voor kerst wil de Diaconie een lichtje zijn voor hen die het in het afgelopen jaar moeilijk hebben gehad. Dat kan zijn voor mensen die ziek of eenzaam zijn of voor mensen die in het afgelopen jaar hun partner hebben verloren. Ook zij die het financieel zwaar hebben behoren tot de doelgroep. Het kunnen mensen zijn uit onze kerkelijke gemeente, maar ook anderen die via het netwerk van onze gemeente ons ter ore komen. De diakenen en vrijwilligers bezoeken deze mensen en brengen hen rond de kerstdagen een plant, attentie of kerstpakket. Door deze actie hoopt de Diaconie al deze mensen een hart onder de riem te steken.

Vakantieweken
Eén van de taken van de Diaconie is het mogelijk maken van vakantiereizen voor oudere gemeenteleden die wel graag op reis gaan, maar die dit zelfstandig niet meer kunnen ondernemen.  De Diaconie maakt het mogelijk om deel te nemen aan vakantieweken door de vakantieweek te organiseren en indien nodig voor een financiële tegemoetkoming te zorgen.
Diakenen zorgen voor het aanmelden en het vervoer naar de vakantiebestemming. Deelname aan zo’n vakantieweek is iets bijzonders. Er is een uitgebreid programma van excursies en activiteiten, waarbij er bijzonder veel aandacht is voor iedere vakantieganger. Elke deelnemer heeft een eigen gastheer/-vrouw, die hem/haar een hele week in de watten legt en verzorgt indien nodig.
Verder lezen

Diaconie en jongeren
Binnen de Diaconie vinden we de verbinding met jeugd en jongeren heel belangrijk. Er is dan ook een diaken die de vaste contactpersoon is voor het “Kernteam Jeugd en Jongeren”.
In de kindernevendienst leggen we uit wat een diaken is, wat de Diaconie doet en wat de betekenis is van het Heilig Avondmaal. 
Bij kerkdiensten worden de jongeren bij diaconale taken zoals collecteren en helpen bij de Avondmaalsvieringen betrokken. 
Verder lezen

Huisjes van de Diaconie
De Diaconie verzorgt het beheer en de exploitatie van de huisjes. De huuropbrengst wordt naast het noodzakelijke onderhoud grotendeels gebruikt voor diaconale uitgaven.
De huisjes van de Diaconie staan in de Schoolstraat, de Willibrordstraat en de Treubstraat  en zijn in principe bestemd voor mensen die elders moeilijk aan onderdak komen. Drie woningen worden op dit moment verhuurd op sociaal-medische indicatie, waarbij ook de begeleiding van deze bewoners in handen is van professionele organisaties zoals de De Binnenvest uit Leiden. Een huisje is verhuurd aan de Wereldwinkel. De overige 5 huisjes zijn verhuurd aan bewoners zonder indicatie.

Vluchtelingen
Wat doet de Diaconie?  Eén van de werken van barmhartigheid is het herbergen van de vreemdelingen. De diaconie geeft hieraan – op bescheiden wijze – uitvoering aan. De diaconie biedt financiële steun aan regionaal en landelijk vluchtelingenwerk door collectes en een jaarlijkse gift. Met de financiële ondersteuning worden vluchtelingen ondersteund die in Nederland aankomen. Zij kunnen meestal niet terugvallen op een netwerk van familie of bekenden. Ze staan er alleen voor. Zij hebben steun hard nodig. Duizenden vrijwilligers en betaalde medewerkers bieden vluchtelingen dagelijks praktische begeleiding tijdens de asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de Nederlandse samenleving. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers en een goed asiel- en integratiebeleid. Wat echter altijd centraal heeft gestaan, en nog staat, is het leveren van een bijdrage aan een geslaagde integratie van vluchtelingen in de samenleving en het helpen opbouwen van een zelfstandig bestaan in die samenleving. Hierbij werkt de diaconie samen met de Stichting Vluchtelingenwerk in Voorschoten.

Contact
Via de volgende mailadressen kunt u snel met uw diaconale vragen bij de Diaconie terecht : voorz.diaconie@dorpskerkvoorschoten.nl of secr.diaconie@dorpskerkvoorschoten.nl.
 
terug